Βρίσκεστε εδώ: / Συμπεράσματα

Ανακεφαλαιώνοντας, διατυπώνονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 • Η δημόσια συμμετοχή είναι ουσιώδης για την αειφορική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης.
 • Η δημόσια συμμετοχή είναι απαραίτητη προκειμένου να έχει επιτυχία οποιαδήποτε πρωτοβουλία, έργο ή πρόγραμμα για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Η δημόσια συμμετοχή προϋποθέτει την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων εμπλεκόμενων ομάδων.
 • Η δημόσια συμμετοχή υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων. Αποτελεί ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την ενημέρωση του κοινού.
 • Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δημόσιας συμμετοχής που ποικίλουν από μια συμβολική συμμετοχή έως και μια καλά οργανωμένη αστική κοινωνία. Κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αξίζει να σημειωθεί η σημασία που έχει η δημόσια συμμετοχή σε κάθε στάδιο του έργου, διότι μόνο η συμβολική συμμετοχή δεν επαρκεί. Επίσης, σημαντικό είναι να αποφευχθεί η χειραγώγηση.
 • Απαραίτητη είναι η προώθηση του συντονισμού, του ελέγχου και της δημόσιας εκπροσώπησης για να αποφευχθούν οι διαφωνίες και η απώλεια χρόνου και χρημάτων.
 • Μπορούν να ακολουθηθούν διάφορες στρατηγικές και τεχνικές για τη συμμετοχή του κοινού. Η επιλογή τους πρέπει να γίνει σε σχέση με την πραγματική κατάσταση της κάθε χώρας.
 • Η δημόσια συμμετοχή συνδέεται στενά με τις ΕΠΕ οι οποίες προϋποθέτουν τη συμμετοχή του κοινού σε ένα συγκεκριμένο στάδιο των διαδικασιών τους.
 • Υπάρχουν πολλά αίτια αντιπαραθέσεων στη δημόσια συμμετοχή, όπως

  α) Αντιπαράθεση απόψεων, που προκύπτει από διαφορετικές γνώμες των ατόμων.

  β) Αντικρουόμενες αξίες.

  γ) Αντικρουόμενα συμφέροντα;

  δ) Αντικρουόμενες σχέσεις.

 • Οι Διεθνείς Συμβάσεις παρέχουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης της εθνικής και περιφερειακής νομοθεσίας για τη δημόσια συμμετοχή.
 • Η μελέτη διαφορετικών περιπτώσεων αναδεικνύει την ποικιλομορφία της εφαρμογής της δημόσιας συμμετοχής σε διάφορες χώρες.

Σε γενικές γραμμές, η "δημόσια συμμετοχή" αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία ξεκινά από την παθητική παροχή πληροφοριών και ακολουθείται από ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω των ΜΜΕ και μέσω συναντήσεων, την εκπαίδευση σε οικολογικά θέματα που σταδιακά εξελίσσονται σε θέματα που σχετίζονται με φλέγοντα προβλήματα του περιβάλλοντος, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη από μεμονωμένοuς πολίτες, ομάδες πολιτών και ΜΚΟ για περιβαλλοντικούς σκοπούς και τέλος πλήρη θεσμοθετημένη συνεργασία με κυβερνήσεις και άλλους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους, σε μια νέα εποχή κοινής ευθύνη και "διακυβέρνησης " (MIO-ESCEDE, 2002).Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω