Βρίσκεστε εδώ: / Πηγές / Γλωσσάριο

Συμμετοχή

Η εμπλοκή και η συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ, τις ομάδες πολιτών και άλλους μη θεσμικούς οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις παράκτιες διαχειριστικές δράσεις. Παραδείγματα δομών για την επίτευξη συμμετοχής είναι οι επιτροπές βασικών εμπλεκόμενων ομάδων, οι συνελεύσεις και οι δημόσιες συζητήσεις, οι τεχνικές επιτροπές, τα ενημερωτικά δελτία και ποικίλες θεματικές ομάδες ανάλογα με την κάθε περίπτωση (από King 1999)

Κοινό

Μία ή περισσότερες φυσικές ή νομικές οντότητες σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, συλλόγους, οργανώσεις ή ομάδες.

Ενδιαφερόμενο κοινό

Το κοινό το οποίο επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεαστεί από μια απόφαση για περιβαλλοντικά θέματα, ή το οποίο απλώς ενδιαφέρεται για την όλη διαδικασία. Ως ενδιαφερόμενες οργανώσεις (εμπλεκόμενη ομάδα) ορίζονται και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες συμμετέχουν στην περιβαλλοντική προστασία και εργάζονται σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής νομοθεσίας (από: UN EEC Convention on the information availability..., 1998)

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω