Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Οργάνωση δημόσιας συμμετοχής

Η οργάνωση και η διευκόλυνση μιας επιτυχημένης διαδικασίας δημόσιας συμμετοχής δεν αποτελεί μια εύκολη δράση. Πολλές ομάδες, διαφορετικά είδη πληροφοριών και διαφορετικοί πιθανοί τρόποι συμμετοχής του κοινού θα κάνουν τη διαδικασία πολύπλοκη και δύσκολα προβλέψιμη.

Κριτήρια οργάνωσης

Για την επιτυχή διευκόλυνση της διαδικασίας δημόσιας συμμετοχής, μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα κριτήρια (ECOM Program, 2002):

  • Χρήση ενός σαφώς διατυπωμένου σκοπού, ο οποίος θα ανακοινωθεί από τον υπεύθυνο οργάνωσης της διαδικασίας και θα διαδοθεί από τους συμμετέχοντες.
  • Ετοιμασία και παρουσίαση διαφορετικών εναλλακτικών και των επιπτώσεών τους στην παράκτια ζώνη. Οι δημόσιες ακροάσεις δεν έχουν νόημα χωρίς να ληφθούν υπόψη κατανοητές εναλλακτικές.
  • Ρητή ανατροφοδότηση του τελικού προϊόντος από το κοινό. Η ανάλυση των παρατηρήσεων του κοινού και η ενσωμάτωσή τους στην τελική απόφαση. Αυτό αποτελεί και το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας ενός προγράμματος δημόσιας συμμετοχής.
  • Η δυνατότητα και η διαθεσιμότητα επαρκούς πληροφόρησης και ευκαιριών μάθησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, περιλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης της συμμετοχής.
  • Η δημόσια συμμετοχή κατά τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης έργου. Η συμμετοχή του κοινού κατά τα τελευταία στάδια πρακτικά περιλαμβάνει τη δυνατότητα ώστε να γίνει εξάσκηση των αρχών επιλογής και ανατροφοδότηση.
  • Εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των εμπλεκόμενων ομάδων: από τη διαδικασία δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανένας λόγω διαφόρων διακρίσεων (δηλαδή: φύλο, ηλικία, επάγγελμα, εθνικότητα, προσωπικές δεξιότητες).
  • Η διαφάνεια και η υπευθυνότητα της διαδικασίας της δημόσιας συμμετοχής, και το πόσο εφικτοί είναι οι στόχοι που τίθενται. Όλες οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις και οι τροποποιήσεις στο έργο πρέπει να καταγράφονται στα επίσημα έγγραφα που διατίθενται σε όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία.
  • Συντονισμός της διαδικασίας με τον προγραμματισμό του έργου (π.χ. σε περίπτωση περιοχών με δυσκολία πρόσβασης). Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για μια χρόνια συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών που ανήκουν σε τοπικά, περιφερειακά και ομοσπονδιακά επίπεδα.
  • Οργάνωση συζητήσεων-ορισμός συγκεκριμένης τοποθεσίας διεξαγωγής συζητήσεων για το έργο. Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του, λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές παραδόσεις και δίνουν στους τοπικούς κατοίκους ευκαιρίες να συμμετέχουν ενεργά.
  • Εξισορρόπηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων -η ομάδα η οποία δεν έχει αρκετά δικαιώματα δεν φέρει ευθύνη για τη διαδικασία. Τα υπερβολικά δικαιώματα απορρέουν από τις πολλές υποχρεώσεις που έχει κάποια ομάδα όσον αφορά τα αποτελέσματα της λήψης αποφάσεων.

Νότια ακτή του Φιλανδικού Κόλπου, Ανατολική Βαλτική Θάλασσα (© BFN)

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Γράψτε έναν κατάλογο με τις βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση της δημόσιας συμμετοχής.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω