Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Δημόσια συμμετοχή και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)

Σύμφωνα με τον Clark (1994) στο θέμα της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), η δημόσια συμμετοχή διαδραματίζει ένα σημαντικό επικουρικό ρόλο ως προς την ολοκλήρωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, δηλαδή κινείται προς μια μεγαλύτερη αειφορική ανάπτυξη ενεργώντας ως μηχανισμός ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της δημόσιας ενημέρωσης για τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, εγγυάται την ασφάλεια ενάντια σε λανθασμένες ή πολιτικά υποκινούμενες αποφάσεις. Η δημόσια συμμετοχή είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή δημόσιας διαμάχης, αναμέτρησης και καθυστέρησης και μπορεί να συνεισφέρει θετικά στη διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ). Οι γενικοί στόχοι της συμμετοχής του κοινού σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας ΕΠΕ αναπτύχθηκαν σε πρόσφατο ερευνητικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC, 1999) και παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα.

Οι στόχοι της δημόσιας συμμετοχής κατά τα στάδια της διαδικασίας ΕΠΕ

Οι επίσημες δυνατότητες για δημόσια συμμετοχή στην ΕΠΕ καθορίζονται από τη νομοθεσία. Αν και σε πολλές χώρες τα δικαιώματα συμμετοχής περιορίζονται σε δυνατότητες όπως η πρόσβαση σε τελικές εκθέσεις και ο σχολιασμός αυτών, κατ' αρχήν η δημόσια διαβούλευση και η συμμετοχή είναι δυνατό να εμφανίζονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μιας ΕΠΕ. Στον πίνακα συνοψίζονται οι βασικοί στόχοι δημόσιας συμμετοχής σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ΕΠΕ, όπου περιλαμβάνεται και μια λεπτομερής περιγραφή αυτών των στόχων (EC, 1999).

Εν συντομία, η βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την όσο πιο γρήγορη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία της ΕΠΕ. Εάν η συμμετοχή υπάρχει όντως από τα πρώιμα κιόλας στάδια, τότε η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κοινό, τον υπεύθυνο ανάπτυξης και το σώμα λήψεων αποφάσεων πρέπει να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ΕΠΕ, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά οφέλη.

Πίνακας: Σύνοψη των στόχων της δημόσιας συμμετοχής στην ΕΠΕ

Στάδιο της διαδικασίας ΕΠΕ
Στόχοι δημόσιας συμμετοχής

Διαλογή
(screening)

 

Αναγνώριση σημαντικών επιπτώσεων
Ειδική ανάλυση
(scoping)
  • Προσδιορισμός των ενδιαφερόντων και των αξιών του κοινού.
  • Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων για εκτίμηση
  • Ενθάρρυνση του κοινού για να κατανοήσει το προτεινόμενο έργο
Εκτίμηση
  • Η τοπική κοινωνία μπορεί να συνεισφέρει με τις γνώσεις και τις αξίες που έχει στην πρόβλεψη, αξιολόγηση και εξομάλυνση των επιπτώσεων
  • Βελτίωση στην ποιότητα και την αποδοχή της έκθεσης της ΕΠΕ.
Αναθεώρηση της Έκθεσης της ΕΠΕ Το κοινό συνεισφέρει στην αξιολόγηση της ποιότητας και της αποδοχής της έκθεσης.
Απόφαση Το κοινό σχολιάζει την αποδοχή των επιπτώσεων του έργου.
Παρακολούθηση Το κοινό αξιολογεί τους κινδύνους που προκύπτουν και υποστηρίζει τη διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου.

Νομοθεσία

Στην πράξη, σε όλα τα εθνικά συστήματα της ΕΠΕ, υπάρχουν υποχρεωτικές προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπουν:

  • Να δημοσιευτεί η έκθεση της ΕΠΕ και να είναι διαθέσιμη στο κοινό.
  • Να δοθεί στο κοινό η ευκαιρία να διαβάσει το επίσημο έγγραφο και να κάνει σχόλια επ' αυτού.
  • Να πραγματοποιηθεί συλλογή των δημόσιων σχολίων και παρατηρήσεων.
  • Να συνυπολογιστεί και η δημόσια άποψη κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης.

Αυτές οι προϋποθέσεις αποτελούν τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις για τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία της ΕΠΕ.

Σε αρκετές χώρες, ο εισηγητής του έργου δημοσιεύει την έκθεση της ΕΠΕ και με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να κάνει σχόλια για να διαμορφωθεί η τελική εκδοχή του εγγράφου (ΗΠΑ). Σε άλλες χώρες, οι δημοσιεύσεις της έκθεσης της ΕΠΕ και των δημόσιων σχολίων αποτελούν υποχρέωση κρατικών οργανισμών (Μ. Βρετανία).

Σε πολλές περιπτώσεις, το "απαραίτητο ελάχιστο" αποδεικνύεται ανεπαρκές για τον αποτελεσματικό υπολογισμό της δημόσιας κρίσης σε ένα έργο. Επομένως, η επέκταση των δυνατοτήτων για δημόσια συμμετοχή αποτελεί είναι σημαντική στις διαδικασίες της ΕΠΕ. Σε κάποιες χώρες, τα πρότυπα της υποχρεωτικής δημόσιας συμμετοχής εξαπλώνονται στα άλλα στάδια της διαδικασίας. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, η δημόσια συμμετοχή είναι υποχρεωτική, όχι μόνο για την τελική έκθεση της ΕΠΕ, αλλά επίσης και για τη φάση διαμόρφωσης της έκθεσης.

Η σύνδεση αυτή περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τη νομοθεσία και το περιβάλλον στη ΡωσίαΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω