Βρίσκεστε εδώ: / Εισαγωγή / Δημόσια συμμετοχή και ΟΔΠΖ

Οι βασικοί στόχοιτης δημόσιας συμμετοχής στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) είναι οι ακόλουθοι:

 • Η διασφάλιση ότι η λαϊκή γνώση και εμπειρία πράγματι ενσωματώνονται στη διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης.
 • Η εγγύηση για την ποιότητα της λύσης που αναγνωρίστηκε και για την υιοθέτησή της σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.
 • Ο επαρκής σχεδιασμός και αναγνώριση του προβλήματος που προωθούν την εμπλοκή στην ενεργό εφαρμογή των αποφάσεων.
 • Η διασφάλιση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του κοινού κατά τη διαμόρφωση των διαχειριστικών αποφάσεων.
  (Renard 1986)

Οι βασικές αρχές δημόσιας συμμετοχής για πρωτοβουλίες της ΟΔΠΖ είναι οι ακόλουθες:

 • Τα προγράμματα πρέπει να παρέχουν επαρκείς ευκαιρίες για την ενεργό συμμετοχή όλων των άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενων φορέων, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.
 • Η διαδικασία πρέπει να είναι ανοιχτή και διάφανη και να διεξάγεται με ένα δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο βάσει κοινής πληροφόρησης, δεδομένων και γνώσης και με τη χρήση όλων των κατάλληλων μέσων. Αναμένεται ότι θα προκύψουν κάποια αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.
 • Όπου είναι αυτό δυνατό, πρέπει οι εμπλεκόμενες ομάδες να συμμετέχουν υπεύθυνα στις διαδικασίες εκ μέρους των οργανισμών που εκπροσωπούν, και να εργάζονται για να επιτύχουν συλλογικές συμφωνίες και ενέργειες. Η παρουσία καλών ηγετικών ατόμων κρίνεται ουσιώδης.
 • Η κάθε προσπάθεια που γίνεται, πρέπει να χαίρει πολιτικής υποστήριξης. Επίσης, πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με τους υφιστάμενους τοπικούς οργανισμούς.
 • Οι κατάλληλοι μηχανισμοί πρέπει να δημιουργούνται στα μέτρα των τοπικών περιστάσεων, θεμάτων και των αναγκών όλων των συμμετεχόντων, και να εστιάζουν στη δόμηση συναίνεσης.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να δεσμεύονται απέναντι σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για αειφορική χρήση της παράκτιας ζώνης, να αναγνωρίζουν την ποικιλότητα των ενδιαφερόντων και να συνεργάζονται μέσα σε μια διαδικασία κοινής μάθησης.
 • Η συμμετοχή δεν πρέπει να εστιάζεται μόνο στην επίλυση προβλημάτων αλλά επίσης και στη διασφάλιση των ευκαιριών για οικονομική ευμάρεια και διατήρηση σύμφωνα με τους ευρύτερους στόχους της αειφορικής ανάπτυξης.

Παράκτιοι καλαμώνες στον Ανατολικό Κόλπο της Φιλανδίας, Βαλτική Θάλασσα (© BFN)

Ναυάγιο σκάφους σε Ρωσικό τμήμα του Κόλπου της Φιλανδίας, Βαλτική Θάλασσα (© BFN)

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω ΔΕΝ αποτελούν βασικές αρχές δημόσιας συμμετοχής για πρωτοβουλίες ΟΔΠΖ: 
α) Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να εστιάζονται στη δόμηση συναίνεσης.
β) Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι έτοιμοι να δεσμευτούν προκειμένου να επιτευχθεί ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την αειφορία της ακτής.
γ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να εστιάζονται στην αναγνώριση της διαφορετικότητάς τους.
δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να πετύχουν να λάβουν πολιτική υποστήριξη για όλες τις πιθανότητες.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω