Βρίσκεστε εδώ: / Γιατί Δημόσια Συμμετοχή; / Κίνδυνοι

Βασικοί κίνδυνοι

Από τη δημόσια συμμετοχή προκύπτουν πολλές ωφέλειες αλλά επίσης και αρκετοί κίνδυνοι για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια μειονεκτήματα ως προς το σύστημα της κοινωνικής συνοχής, όπως:

Αίτια

Η παραδοσιακή δημόσια συμμετοχή (δημόσια εμπλοκή) είναι συχνά δομημένη ως μια σχέση αντιπαράθεσης με μορφή εσωτερική/εξωτερική, εμείς ενάντια σε αυτούς, μηδενικό αποτέλεσμα. Με μια τέτοια μορφή, οι στρατηγικές και της αρμόδιας υπηρεσίας και του κοινού είναι πιο πιθανό να λάβουν ανταγωνιστικό παρά συνεργατικό χαρακτήρα (Wondolleck, 1988). Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε δημιουργική παρέμβαση προκύπτει πέρα από τη δομή της δημόσιας συμμετοχής και όχι χάρη σε αυτή.

Επιπλέον, η δημόσια συμμετοχή εμφανίζεται με μια αρκετά άκαμπτη μορφή. Επειδή η δραστηριότητα που αναλαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία για τη δημόσια συμμετοχή είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της αποτέλεσμα εξωτερικών εξουσιοδοτήσεων, υπάρχει ένα αξιοσημείωτο σώμα νομοθεσίας, κανονισμών και νομολογίας το οποίο καθορίζει την επάρκεια αυτών των προσπαθειών (U.S. Congress, Office of Technology Assessment, 1992). Οι όροι που συνήθως τίθενται αφορούν συγκεκριμένες περιόδους για δημόσιο σχολιασμό, από τις οποίες η καθεμία ορίζεται με έναν ελάχιστο αριθμό ημερών, έναν ελάχιστο αριθμό τοπικών εγγράφων στα οποία θα πρέπει να δημοσιοποιούνται νομικές ειδοποιήσεις κ.λπ. Είναι κατανοητό πως η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει τυπικά να συμμορφωθεί με τους ανωτέρω περιορισμούς και όχι να αναλάβει επιπρόσθετα ή διαφορετικά είδη δημόσιας συμμετοχής, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιπλέον καθυστέρηση ή ένα απρόβλεπτο διαδικαστικό λάθος. Η παραβίαση των νομοθετικών διαδικασιών δεν αποκλείεται, όμως φαίνεται πως δεν υπάρχουν τα ανάλογα κίνητρα για να προκύψει.

Συχνά, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης, οι επενδυτές και οι επιβλέποντες έργων αντιμετωπίζουν τη δημόσια συμμετοχή ως κίνδυνο, διότι από τη στιγμή που θα ζητηθεί από κάποια άτομα να συμμετέχουν, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό οι προσδοκίες και οι επιθυμίες τους. Με άλλα λόγια, αναγκάζονται οι υπεύθυνοι να συμβιβαστούν, και ιδιαίτερα όσον αφορά έργα που καθορίζονται από μια προς τα κάτω προσέγγιση. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, η δημόσια συμμετοχή θεωρείται ως ένας τρόπος για να βελτιωθεί η άποψη του κοινού προς το έργο, ενώ από την άλλη θα μπορούσε να ιδωθεί και ως ένας τρόπος επαναπροσδιορισμού του έργου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Μείωση των κινδύνων

Για να μειωθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη δημόσια συμμετοχή, το κοινό, στο οποίο περιλαμβάνονται και όλες οι βασικές εμπλεκόμενες ομάδες, θα πρέπει να συμμετέχει αρκετά νωρίς σε όλα τα στάδια των έργων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δίνονται στο κοινό ολοκληρωμένες και ορθές πληροφορίες για τις λεπτομέρειες του έργου και να εξηγούνται με σωστό τρόπο οι σχετικές σημαντικές τεχνικές πτυχές του. Επιπρόσθετα, το κοινό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τις απόψεις του μέσα από διάφανες και ορθές διαδικασίες, ενώ παράλληλα οι υπεύθυνοι είναι απαραίτητο να είναι σαφείς και δίκαιοι προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού.

Παράδειγμα: τερματικός λιμένας πίσσας στην πόλη Lomonosov, Ρωσία

Η κατασκευή του τερματικού λιμένα πίσσας στην πόλη Lomonosov, στον Κόλπο της Φιλανδίας στη Βαλτική Θάλασσα, θα έβλαπτε το ιστορικό τοπίο της ακτογραμμής, όπου σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης Lomonosov προβλέπονται παραλίες και περιοχές αναψυχής. Επιπλέον, το επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσιάστηκε, αποδείχτηκε μη βιώσιμο οικονομικά. Οι τοπικοί εκπρόσωποι πίστευαν επίσης ότι ο δήμος (συμπεριλαμβανομένης μιας περιοχής της Αγίας Πετρούπολης) δεν θα αποκόμιζε κανένα κέρδος από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και ότι δεν θα τηρούνταν οι υποσχέσεις που δόθηκαν για επενδύσεις στην περιοχή.

Η διαδικασία της δημόσιας συμμετοχής ξεκίνησε το 1999, αφότου οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) της πόλης Lomonosov είδαν και συζήτησαν τη βιντεοταινία σχετικά με το πρόβλημα. Ύστερα από αυτό, οι οργανώσεις αποφάσισαν να υποβάλουν στους εκπροσώπους όλων των επιπέδων (συμβούλια, συνελεύσεις κ.ά.) της περιοχής αίτηση για ακροάσεις σχετικές με την ανάπτυξη του τερματικού λιμένα. Ύστερα από τις ακροάσεις οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου του Lomonosov αρνήθηκαν την έγκριση του έργου. Οι ακροάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο επαναλήφθηκαν στο Μάιο του 2001, όπου όμως δεν παρουσιάστηκαν εκπρόσωποι από όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες. Οι συζητήσεις αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές.

Τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία δημόσιας συμμετοχής στο έργο ήταν:

  • Η παθητική στάση του εισηγητή του έργου και του κατασκευαστή όσον αφορά την παροχή πληροφόρησης και την εμπλοκή του κοινού στις διαβουλεύσεις.
  • Το δημοτικό συμβούλιο απείχε από τις δημόσιες ακροάσεις σχετικά με το έργο.
  • Ο επενδυτής ακολούθησε πολύ τυπικά τη διαδικασία των δημόσιων ακροάσεων, όπως ορίζεται στην υποχρεωτική Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Η διαδικασία της δημόσιας συμμετοχής δεν προσανατολίστηκε ως προς τη χρηματοδότηση. Υποστηρίχθηκε οικονομικά από προϋπολογισμούς δήμων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.polit.spb.ru/index.php3?rub=146

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Επιλέξτε την ορθή απάντηση:
α) Η δημόσια συμμετοχή κατά τα πρώιμα στάδια της ΟΔΠΖ συνεπάγεται οικονομικές απώλειες, επειδή συνήθως προκαλεί καθυστερήσεις στα έργα.
β) Η δημόσια συμμετοχή κατά τα πρώιμα στάδια της ΟΔΠΖ συνεπάγεται οικονομικά κέρδη επειδή συνήθως με αυτήν αποτρέπονται οι δαπανηρές τροποποιήσεις στα έργα, αν και αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμα σχετικές καθυστερήσεις των έργων.
γ) Η δημόσια συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα στάδια της ΟΔΠΖ, δηλαδή αυτά της έναρξης, του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Σημειώστε μία ή περισσότερες ορθές απαντήσεις:
α) H συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ομάδων στα έργα μειώνει τους κινδύνους που απορρέουν από τη δημόσια συμμετοχή.
β) Η υστερόχρονη συμμετοχή των εμπλεκόμενων ομάδων μειώνει τους κινδύνους που απορρέουν από τη δημόσια συμμετοχή.
γ) Η διαφάνεια στις ενέργειες των διαχειριστών μειώνει τον κίνδυνο που απορρέει από τη δημόσια συμμετοχή.
δ) Η ανάλυση των ενδιαφερόντων των εμπλεκόμενων ομάδων μειώνει τον κίνδυνο που απορρέει από τη δημόσια συμμετοχή.

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω