Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Τεχνικές και στρατηγικές

Ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται η δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν είναι ο ίδιος για όλες τις περιπτώσεις. Εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών παραγόντων που σχετίζονται με το χαρακτήρα του έργου ή του προγράμματος, όπως:

  • η χωροταξική πλευρά (διασυνοριακής, κρατικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας),
  • τα γνωρίσματα των εμπλεκόμενων ομάδων ή ο προσδιορισμός του "κοινού" (δημόσιες εταιρείες, τοπικός πληθυσμός, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.ά.),
  • το χρονικό περιθώριο (διάρκεια έργου ή ισχύουσα νομοθεσία και διαχείριση για αειφορική ανάπτυξη).

Αυτοί οι μεταβλητοί παράγοντες διαμορφώνουν και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται το κοινό ή, με άλλα λόγια, τη στρατηγική ή την τεχνική που είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στη διαδικασία δημόσιας συμμετοχής. Σε πολλές περιπτώσεις, από την ορθή επιλογή τεχνικής ή στρατηγικής δημόσιας συμμετοχής καθορίζεται και η επιτυχία της δραστηριότητας.

Διαφορά ανάμεσα στις στρατηγικές και τις τεχνικές

Στρατηγικές

"Στρατηγική" σημαίνει ένα γενικό σχέδιο δράσης που εκπονείται για να επιτελέσει ένα σκοπό βασισμένο σε μελλοντικές προβλέψεις. Οι στρατηγικές εστιάζονται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο η δημόσια συμμετοχή ενσωματώνεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από τη στιγμή που θα επιλεγεί η στρατηγική, είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν οι στρατηγικοί στόχοι-οι κατευθύνσεις της βασικής δραστηριότητας που οδηγούν στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Μια στρατηγική καθορίζει ποιες τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν στη δημόσια συμμετοχή.

Η διαδικασία δημόσιας συμμετοχής προϋποθέτει την πραγματοποίηση βασικών δράσεων που οδηγούν στην επιτυχία του βασικού σκοπού.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει καθορισμό των βασικών δράσεων οι οποίες δεν πραγματοποιούνται απαραίτητα με μια διαδοχική σειρά, αλλά μπορεί να συμπίπτουν και θα πρέπει να αναθεωρούνται συνεχώς. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

(α) Ειδική Ανάλυση
(β) Συμμετοχή εμπλεκόμενων ομάδων
(γ) Καθορισμό του τρόπου συμμετοχής
(δ) Καθορισμό της διαδικασίας
(ε) Δημιουργία στρατηγικής συμμετοχής
(στ) Επιλογή των ορθών μηχανισμών
(ζ) Έκδοση προγράμματος.

Για παράδειγμα, η στρατηγική ενός φούρναρη μπορεί να είναι η απόφασή του να ψήνει ψωμί. Οι τεχνικές σχετίζονται με τα εργαλεία που απαιτούνται για το ψήσιμο, δηλαδή το σιτάρι και το φούρνο.

Τεχνικές

Οι τεχνικές αποτελούν συγκεκριμένα εργαλεία για την πρακτική εφαρμογή της δημόσιας συμμετοχής. Υπάρχει ένα εύρος τεχνικών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οργάνωση δημόσιας συμμετοχής.

Η επιλογή της ορθής τεχνικής (ή ο συνδυασμός τεχνικών) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής και εξαρτάται από τους στόχους της δημόσιας συμμετοχής.

Οι ακόλουθοι έξι "τρόποι τεχνικής" εκπροσωπούν μια σειρά αθροιστικών πλευρών, ξεκινώντας από νομοθετικές ρυθμίσεις, τύπους ανταλλαγής πληροφοριών (δηλ. διαβούλευση), και συνεχίζουν σε πιο διαδραστικές μορφές συμμετοχής.

(1) Νομικές απαιτήσεις
(2) Παροχή πληροφόρησης
(3) Συλλογή πληροφοριών
(4) Συλλογική εργασία
(5) Κοινή λήψη αποφάσεων
(6) Εξουσιοδότηση

Έναν επιτυχημένο συνδυασμό διαφορετικών μορφών συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο Παράδειγμα της Ουκρανίαςγια τη Διατήρηση υγροτόπων στο Δέλτα του Ποταμού Dnestr, το οποίο προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Επιλέξτε μία ή περισσότερες ορθές απαντήσεις:
α) Συχνά είναι απαραίτητο να γίνει ένας συνδυασμός τεχνικών για να επιτευχθούν οι αναμενόμενοι στόχοι.
β) Οι τεχνικές είναι συχνά θεωρητικές ιδέες για την οργάνωση της δημόσιας συμμετοχής.
γ) Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται πρέπει να καθορίζονται από μια στρατηγική και να εξαρτώνται από τους στόχους της δημόσιας συμμετοχής.
δ) Για την επίτευξη του βασικού σκοπού οι ενέργειες μέσα στο πλαίσιο των επιλεγμένων στρατηγικών πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται διαδοχικά.
Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω