Βρίσκεστε εδώ: Πρακτικά παραδείγματα

Εισαγωγή

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ένα σύνολο από μελέτες περιπτώσεων οι οποίες αναδεικνύουν την ανάγκη που υπάρχει για ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων πόρων. Όπως φάνηκε και από το σχέδιο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), αρκετά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε άλλες ενότητες του CoastLearn, στην πραγματικότητα σχετίζονται στενά μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό για τον καθένα ο οποίος μελετά την παράκτια διαχείριση να λάβει υπόψη του τη σχέση των διαφόρων ενοτήτων του CoastLearn.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν έχουν παραχωρηθεί από τους εταίρους του CoastLearn. Τα παραδείγματα αυτά αποτελούν παράγωγο της εμπειρίας που αποκόμισε ο καθένας τους ξεχωριστά μέσα από την ανάπτυξη ενός πλαισίου για την παράκτια διαχείριση ή από την εφαρμογή μιας διαδικασίας παράκτιας διαχείρισης. Οι περιπτώσεις παρουσιάζονται λεπτομερώς, αφού συνήθως η λεπτομερής περιγραφή είναι αυτή που παρέχει την απαραίτητη εμβάθυνση στη γνώση. Η κάθε περίπτωση προβάλλει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διαδικασίας παράκτιας διαχείρισης.

Ολοκληρωμένες μελέτες περιπτώσεων

Ολοκληρωμένη Παράκτια Διαχείριση στη Ρουμανία
Η μελέτη αυτής της περίπτωσης παρέχει σύγχρονες πληροφορίες για όλα τα βασικά θέματα που αφορούν την έννοια της Ολοκληρωμένης Παράκτιας Διαχείρισης στη Ρουμανία. Περιγράφονται τα φυσικά, διοικητικά και ανθρώπινα στοιχεία αυτής της παράκτιας ζώνης και στη συνέχεια καθορίζεται ένα σαφές πλαίσιο εντός του οποίου είναι δυνατό να αναπτυχθεί περαιτέρω η Ολοκληρωμένη Παράκτια Διαχείριση στη Ρουμανία.

Η διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου, Ελλάδα
Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη των ωφελειών που προκύπτουν από τη συντονισμένη δράση για τη διατήρηση των παράκτιων ζωνών, μέσα από την προώθηση της συντονισμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου. Η ρύπανση και η περιβαλλοντική υποβάθμιση έχουν αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια και ο τουρισμός αναμένεται επίσης να αυξηθεί. Οι αρμόδιες αρχές γνωρίζουν την ανάγκη προώθησης δράσεων σχεδιασμού. Εντούτοις, η εφαρμογή της αειφορικής ανάπτυξης περιορίζεται από τις σύνθετες αρμοδιότητες των ποικίλων διοικητικών φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στην περιοχή, από τον ελλιπή χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και από την ανεπαρκή περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το παράδειγμα αυτό επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές.

Με τα ακόλουθα παραδείγματα που αναδεικνύουν την ανάγκη για χρήση των ΓΠΣ ή τη χρήση ΓΠΣ στην παράκτια διαχείριση, επιδιώκεται να παρουσιαστούν οι προκλήσεις και τα οφέλη της χρήσης των ΓΠΣ, και επίσης ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί ένα ΓΠΣ. Στο τέλος του κάθε παραδείγματος υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας έτσι ώστε, εάν επιθυμείτε, να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Στρυμονικός Κόλπος και Κόλπος της Ιερισσού, Ελλάδα
Αυτό το παράδειγμα περιγράφει την περιοχή μελέτης ως μια ζώνη πολυσύνθετων και πολλαπλών χρήσεων, με εντατική χρήση για τουρισμό και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Η περιοχή υπόκειται, επίσης, σε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και συνθήκες περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αυτό το παράδειγμα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα μιας πραγματικής παράκτιας ζώνης και υπογραμμίζει την ανάγκη για γεωγραφική πληροφόρηση υψηλής ποιότητας προκειμένου να παραχθούν ορθές διαχειριστικές αποφάσεις. Παράδειγμα Στρυμονικού

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας, Ελλάδα
Αυτό το παράδειγμα αναγνωρίζει την ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός Παράκτιου Παρατηρητηρίου για την εξασφάλιση γεωγραφικών δεδομένων και για την οργάνωση ενός προγράμματος παράκτιας παρακολούθησης. Επίσης, αναγνωρίζεται σαφώς η ανάγκη για επαρκή διαχείριση των πληροφοριών προκειμένου να ενημερωθούν οι παράκτιες διαχειριστικές αποφάσεις. Παράδειγμα Καβάλας

Ήπειρος, Ελλάδα
Σε αυτό το παράδειγμα, τα "μη οργανωμένα και διασκορπισμένα" δεδομένα αναγνωρίζονται ως ένα κεντρικό πρόβλημα στην εφαρμογή ενός προγράμματος παράκτιας διαχείρισης. Το παράδειγμα περιγράφει μια δημιουργία ενός ΓΠΣ και μιας τράπεζας δεδομένων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανάγκη αυτή. Παράδειγμα Ηπείρου

Lochs Long, Duich και Alsh, Σκοτία
Αυτό το παράδειγμα περιγράφει τις ανάγκες διαχείρισης δεδομένων οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους και την ανάγκη να αναγνωριστούν Ειδικές Περιοχές Διατήρησης. Εξηγείται ο ρόλος ενός ΓΠΣ στη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση και παρουσίαση σχετικών δεδομένων. Παράδειγμα Lochs Long, Duich Alsh

Θάλασσα Wadden, Ολλανδία, Γερμανία και Δανία
Σε αυτό το παράδειγμα, το ΓΠΣ χρησιμοποιείται για να καθοριστεί εάν είναι εφικτή η ίδρυση μιας Ιδιαίτερα Ευαίσθητης Θαλάσσιας Περιοχής (Particularly Sensitive Sea Area-PSSA) στη Θάλασσα του Wadden. Το ΓΠΣ χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών αξιών, του παραθαλάσσιου κινδύνου και την αναγνώριση, μέσω χωρικής ανάλυσης, ορίων PSSA. Παράδειγμα Θάλασσας Wadden

Μαύρη Θάλασσα και Θάλασσα Azov
Αυτό το παράδειγμα έχει ληφθεί από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για τη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο είχε ως σκοπό την ανάπτυξη ενός χωρικού σχεδίου για τη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα Azov. Με το παράδειγμα επεξηγείται το περιεχόμενο της χρήσης ΓΠΣ, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και ένα διάγραμμα ροής που παρουσιάζει τις αναλυτικές διαδικασίες. Παράδειγμα Μαύρης Θάλασσας και Θάλασσας Αzov

 

 

 

 

 

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω
Top