Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ AZOV

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι ακτές στη Μαύρη Θάλασσα και στη Θάλασσα Azov αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Μερικά από αυτά έχουν προκληθεί λόγω της απουσίας ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ άλλα εξαιτίας της έλλειψης σχεδιασμού και λόγω της τομεακής διαχείρισης. Δίνοντας μια ώθηση στο θέμα, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η λειτουργική ζώνωση μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των υφιστάμενων αντικρουόμενων συμφερόντων στην παράκτια ζώνη. Η πρόκληση του Χωροταξικού Σχεδιασμού έγκειται στην επιλογή, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και φορείς της περιοχής, των καλύτερων επιλογών για τις μελλοντικές χρήσεις γης και στην πρόληψη μη επιθυμητών εξελίξεων. Έτσι, τίθεται μια πρώτη βάση για αειφορική ανάπτυξη και ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, που μπορεί να αναπτυχθεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός, η περιβαλλοντική και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η ποιότητα και η χρήση των φυσικών πόρων αποτελούν κύρια οικονομική πηγή. Αυτό μπορεί να αφορά πόσιμο νερό, ασφαλείς παραλίες για τουρισμό, ή ποιότητα εδάφους για τη γεωργία ή, γενικά, υγεία για την τοπική κοινωνία. Εκτός από όλα αυτά, συχνά οι οικολογικές συγκρούσεις συνδέονται με τις κοινωνικο-οικονομικές συγκρούσεις. Η λειτουργική ζώνωση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτών των οικολογικών και ενδοτομεακών αντικρουόμενων συμφερόντων.

Η λειτουργική ζώνωση αποτελεί ένα βήμα προς το χωροταξικό σχεδιασμό, εξυπηρετώντας τις καλύτερες επιλογές για τη χρήση γης, οι οποίες ικανοποιούν τις τοπικές ανάγκες και παράλληλα εξοικονομούν πόρους για το μέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαίρεση της περιοχής σε διαφορετικές ζώνες ανάπτυξης, όπου η κάθε ζώνη λειτουργεί ως ζώνη "απορρόφησης" των επιπτώσεων της γειτονικής ζώνης. Μέσα από το σχεδιασμό μπορεί να προωθηθεί η επιθυμητή ανάπτυξη και να προληφθεί η ανεπιθύμητη.

Το πρώτο βήμα στο Χωροταξικό Σχεδιασμό είναι η πολιτική και η διοίκηση να αποφασίσουν τους σκοπούς και τα αντικείμενα και να οργανώσουν τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και κοινωνικών ομάδων. Η κύρια εργασία για την έναρξη του σχεδιασμού είναι αναγνώριση και καταγραφή, η ανάλυση και η λειτουργική ζώνωση, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον μία περίοδο 5ετίας προκειμένου να είναι αποτελεσματική η οικολογική και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, υπό την έννοια μιας μακροπρόθεσμης σταθερής πολιτικής. Όσο πιο πολύ διαρκεί μια σταθερή πολιτική με αυστηρή εφαρμογή, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια θα έχει και ο αντίκτυπος της προτεινόμενης πολιτικής. Είναι προτιμότερη μια μακροπρόθεσμη σταθερή και σαφής πολιτική που να μην είναι απαραίτητα και η ιδανική, παρά μια πρωτοβουλία που άγεται και φέρεται και αλλάζει κάθε στιγμή.


Πατήστε για μεγέθυνση

 


Πατήστε για μεγέθυνση

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΓΠΣ

Ένας βασικός παράγοντας στο Χωροταξικό Σχεδιασμό είναι η παρουσίαση των σύνθετων πληροφοριών και των περιορισμών με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να τους καταλάβουν και να τους χειριστούν οι αρχές και το κοινό. Για αυτό απαιτούνται ειδικές τεχνικές. Η χαρτογράφηση αποτελεί μία από τις πιο βασικές τεχνικές στο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Είναι μια ζωτική πηγή πληροφόρησης για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Μας επιτρέπει μια κατανοητή παρουσίαση της ανάπτυξης και της φυσιογνωμίας και των σχέσεων στο τοπίο. Μας βοηθά να υπολογίσουμε την αξία των περιοχών και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Μας δίνει μια γενική περιγραφή των ανθρώπινων χρήσεων και διευκολύνει την ανάλυση με αλληλοεπικάλυψη των χαρτών. Οι φωτογραφίες και οι χάρτες εύκολα διαβάζονται και ερμηνεύονται και δεν χαρακτηρίζονται από γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια στην επικοινωνία και την ανάλυση.

Στους τύπους πληροφόρησης που βρέθηκε ότι είναι και οι πιο χρήσιμοι περιλαμβάνονται βασικοί τοπογραφικοί χάρτες με προτιμότερη κλίμακα 1:50.000 ή μεγαλύτερη, και με ελάχιστη κλίμακα τα 100.000. Η μοναδική πιο σημαντική παράμετρος χαρτών είναι η τοπογραφία με τη χρήση ισοϋψών με ελάχιστο ανά 200 μέτρα. Στους τοπογραφικούς χάρτες προσθέτουμε τις χωρικές φωτογραφίες ή τις αεροφωτογραφίες παρόμοιας κλίμακας με ανάλυση των 5 μέτρων, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για πληροφορίες σχετικές με αβιοτικά και βιοτικά δεδομένα.

Το αποτέλεσμα της χαρτογράφησης είναι μια γραφική αποτύπωση του τύπου, της έκτασης και της θέσης των επιπτώσεων. Μας επιτρέπει μια καλύτερη από τη θεωρητική πρόβλεψη εικόνα σχετικά με την αξία και την ευαισθησία των φυσικών στοιχείων, την ένταση και τον κίνδυνο της επίπτωσης που μπορεί να συμβεί. Δε συνάγει στην τελική απόφαση, όμως, μας παρέχει μια επιπρόσθετη πληροφόρηση με ένα ευκολοανάγνωστο μέσο έτσι ώστε να μπορεί να ληφθεί η απόφαση με ένα μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης.

Η χρήση ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να συνδυάσουμε δεδομένα και χάρτες, και να συνδυάσουμε και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης. Αυτό το σύστημα μέσω υπολογιστή βοηθά ώστε να συσχετιστούν δεδομένα οποιουδήποτε διαφορετικού είδους με τις περιοχές, τις γραμμές και τα σημεία πάνω στο χάρτη. Επιπλέον, σημαντικό είναι το γεγονός ότι επιτρέπει το συνδυασμό και τη σύγκριση χαρτών καθώς και την παραγωγή νέων χαρτών. Χάρτες αποτύπωσης της χλωρίδας και της πανίδας, μπορούν, για παράδειγμα, να συγκριθούν για την αναγνώριση της σχέσης ανάμεσα στην παρουσία της χλωρίδας και της σχετικής με αυτήν πανίδας. Παράλληλα, μπορεί να παραχθεί ένας νέος χάρτης που να αναδεικνύει τη συνδυασμένη αξία χλωρίδας και πανίδας. Ακόμη μια δυνατότητα του συστήματος αυτού είναι η σύγκριση των χρήσεων γης και της οικολογικής αξίας και ευαισθησίας μιας περιοχής για την αναγνώριση ενδεχόμενων αντικρουόμενων συμφερόντων.

Ανάλογα με το πού προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, οι χάρτες μπορούν να παραχθούν σε διαφορετικές κλίμακες. Στην πράξη οι μεγαλύτερες δυνατές λεπτομέρειες μπορούν να απεικονιστούν σε κλίμακα 1:50.000, καθώς αυτό είναι και το επίπεδο των πρωτογενών χαρτών. Το παράπλευρο σχήμα παρουσιάζει τη δομή του προτεινόμενου συστήματος ΓΠΣ και των διαθέσιμων παραγωγών του.

Για το συνδυασμό 2 χαρτών, παράγεται ένας ενδιάμεσος χάρτης που παρουσιάζει το συνδυασμό των τιμών. Δευτερευόντως, παράγεται ένας πίνακας που παρουσιάζει όλους τους συνδυασμούς τιμών που παρουσιάζονται στο χάρτη. Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί θα πρέπει να δώσουν μια νέα τιμή ανάλογη με το συμφωνηθέν σύστημα, μετά την οποία θα παρουσιάζεται και ο τελικός χάρτης. Ο τελικός χάρτης θα παρουσιάζει μόνο τις τελικές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν όχι μόνο οι κοινές τιμές αλλά και οι διαφορές. Κατά συνέπεια τα ΓΠΣ μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην ανάλυση των αντιπαραθέσεων. Το ΓΠΣ επιτρέπει το συνδυασμό μιας ποικιλίας χαρτών, όπως προαναφέρθηκε, και μέσω της έκδοσης ενός πίνακα διαφορετικών τιμών, μπορούν να αναλυθούν και τα διαφορετικά επίπεδα των αντιπαραθέσεων.

Εφόσον τα όρια του αντικειμένου δεν αλληλεπικαλύπτονται πλήρως, θα χρειαστεί μια ομαλοποίηση των χαρτών για να απαλειφθούν οι εξαιρετικά μικρές περιοχές και να προστεθούν αυτά στις περισσότερο αντιληπτές και αισθητές γειτονικές τους περιοχές. Μια άλλη δυνατότητα του συστήματος είναι αυτή της διόρθωσης των ασαφειών στα όρια των χαρτών που χρησιμοποιούνται ως πηγή.

Είναι προτιμότερο τα δεδομένα να αποθηκεύονται και να διαχειρίζονται κεντρικά και σε αυτά να προστίθενται ή να αλλάζουν δεδομένα. Η πρόσβαση σε πληροφορίες που μας παρέχει το ΓΠΣ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο μεγάλη, π.χ. μέσω της διακίνησης CD-ROM ή μέσω Διαδικτύου.


Πατήστε για μεγέθυνση

 


Πατήστε για μεγέθυνση