Παράκτια Ζώνη Ηπείρου

Παραδείγματα Καλής και Κακής Πρακτικής στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)

ΠΟΙΟΣ

Συνεργαζόμενος φορέας ή Συντονιστής (τελικός δικαιούχος) της διαδικασίας ΟΔΠΖ ή του έργου (με σύντομη περιγραφή)

Περιφέρεια Ηπείρου - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

ΠΟΥ

Τοποθεσία (Δημοτικό Διαμέρισμα /Δήμος, Νομός /Περιφέρεια, χώρα)

Η παράκτια ζώνη της Ηπείρου, βορειοδυτική Ελλάδα, Ιόνιο Πέλαγος

ΠΟΤΕ

Πότε ξεκίνησε η διαδικασία; Είναι σε εξέλιξη;

Σεπτέμβριος 1997 / Ιούνιος 2001

ΠΩΣ

Ποιος ήταν αυτός που χρηματοδότησε και/ή ξεκίνησε την όλη διαδικασία; Αποτελεί μέρος κάποιου προγράμματος;

Συγχρηματοδότηση από το ERDF (Έργο TERRA Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών -CZM) και το ΥΠΕΧΩΔΕ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποια είναι τα κύρια θέματα, τα βασικά προβλήματα ή τα αντικρουόμενα συμφέροντα;

Τα κύρια χωρικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι τα εξής: ανεξέλεγκτη τουριστική και αστική ανάπτυξη στο ύπαιθρο, απώλεια γεωργικής γης, υποβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος λόγω αναπτυξιακών δράσεων, επιπτώσεις των δημόσιων έργων, συγκέντρωση δραστηριοτήτων δίπλα στην παράκτια ζώνη ενώ πολύ κοντά υπάρχουν εγκαταλελειμμένες περιοχές, μη ολοκληρωμένη διαχείριση στέρεων και υγρών αποβλήτων.
Τα κύρια προβλήματα εφαρμογής της ΟΔΠΖ στην περιοχή ήταν:

 1. Μη οργανωμένα και διάσπαρτα δεδομένα για το φυσικό περιβάλλον.
 2. Παρουσία πολλών φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της περιοχής-έλλειψη συντονισμού.
 3. Ανεπαρκές επίπεδο ευαισθητοποίησης πάνω στην έννοια "αειφορική ανάπτυξη".

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, το έργο περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

 1. Δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων και ενός ΓΠΣ για δεδομένα που αφορούν στο περιβάλλον, στις χρήσεις γης, και στο θεσμικό πλαίσιο.
 2. Δημιουργία ενός παράκτιου forum με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών.
 3. Κατασκευή μονοπατιών που συνδέουν την παράκτια περιοχή με την ενδοχώρα έτσι ώστε να προωθηθεί ο τουρισμός και σε αυτές τις περιοχές.
 4. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω σεμιναρίων, συναντήσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων, κ.ά.

ΠΡΟΟΔΟΣ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Υπάρχει συνέχεια του έργου/της διαδικασίας;

Εάν όχι: πότε έληξε η πρόοδος και ποια είναι η κύρια αιτία;

Πριν τη λήξη του έργου ξεκίνησε ένα άλλο συμπληρωματικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος ECOS-OUVERTURE. Μερικές δράσεις θα συνεχιστούν μέσω του INTERREG III.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ποια χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν από αυτό το παράδειγμα; Σύντομος χαρακτηρισμός

 • Οι δημοτικές αρχές της παράκτιας ζώνης μπορούν να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ΟΔΠΖ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας.
 • Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ορατές δράσεις (φυσικά αντικείμενα) και όχι από θεωρίες.
 • Είναι προτιμότερο να ξεκινάμε με πιλοτικά έργα σε μικρές περιοχές, διότι είναι δύσκολο να χειριστεί κανείς μια μεγάλη περιοχή.
 • Οι τοπικοί φορείς πρέπει να γίνουν "εταίροι".
 • Η συμμετοχή του κοινού είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια διαδικασία ΟΔΠΖ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε για επιπλέον πληροφορίες;

Βαρβάρα Τζιάλλα
Περιφέρεια Ηπείρου - Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Στοά Ορφέα, Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ.+Φαξ: +30 2651 038694
E-mail: ipirpeho@otenet.gr