Η Νήσος Papa Stour και οι ύφαλοι Lochs Duich, Long και Alsh

ΠΟΙΟΣ

Συνεργαζόμενος φορέας ή Συντονιστής (τελικός δικαιούχος) της διαδικασίας ΟΔΠΖ ή του έργου (με σύντομη περιγραφή)

Οργανισμός Φυσικής Κληρονομιάς της Σκοτίας (Scottish Natural Heritage, SNH) - Νομική υπηρεσία διατήρησης της φύσης στη Σκοτία (Statutory nature conservation agency in Scotland), Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΟΥ

Τοποθεσία (Δημοτικό Διαμέρισμα /Δήμος, Νομός /Περιφέρεια, χώρα)

Η Νήσος Papa Stour και οι ύφαλοι Lochs Duich, Long και Alsh.

ΠΟΤΕ

Πότε ξεκίνησε η διαδικασία; Είναι σε εξέλιξη;

1996 (σε εξέλιξη)

ΠΩΣ

Ποιος ήταν αυτός που χρηματοδότησε και/ή ξεκίνησε την όλη διαδικασία; Αποτελεί μέρος κάποιου προγράμματος;

Χρήση ΓΠΣ με χρηματοδότηση του SNH

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποια είναι τα κύρια αντικείμενα, τα βασικά προβλήματα ή οι συγκρούσεις συμφερόντων;

Η χρήση ΓΠΣ για τον καθορισμό των Θαλάσσιων Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (SACs) στη Σκοτία

Περιεχόμενα

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει την Οδηγία για τα Ενδιαιτήματα. Στη Σκοτία, το SNH έχει αναλάβει την αναγνώριση των πιθανών Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (SACs). Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης των πιθανών Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, είναι απαραίτητες πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαιτήματα των υπό ένταξη περιοχών. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • την έκταση των οικοτόπων,
 • την κατανομή των οικοτόπων,
 • την ποιότητα των οικοτόπων,
 • τους βιοτόπους που σχετίζονται με τον οικότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν επίσης στο SNH να:

 • " θέσει στόχους διατήρησης (όπως απαιτείται από την Οδηγία),
 • " ενημερώσει τα διαχειριστικά σχήματα.

 

Μεθοδολογία ΓΠΣ που χρησιμοποιήθηκε

Συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τους θαλάσσιους οικοτόπους με τη χρήση ηχοβολιστικών μεθόδων. Τα δεδομένα αυτά αφορούσαν το βάθος, τη σκληρότητα και την τραχύτητα του υποστρώματος του πυθμένα. Η επαλήθευση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενης βίντεο-κάμερας, δειγματολήπτη τύπου grab (με αρπάγες) και κατάδυση. Αφού συσχετίστηκαν συγκεκριμένα γνωρίσματα του πυθμένα με τον τύπο οικοτόπου, τα σημειακά δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο παρεμβολής με τη χρήση του προγράμματος MapInfo GIS για την παρουσίαση των τύπων οικοτόπων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ώστε κάθε περιοχή που μελετήθηκε να χαρακτηρισθεί ως ένας τύπος βιοτόπου σύμφωνα με ένα εθνικό σύστημα ταξινόμησης.

 

ΠΡΟΟΔΟΣ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Υπάρχει συνέχεια του έργου/της διαδικασίας;

Εάν όχι: πότε έληξε η πρόοδος και ποια είναι η κύρια αιτία;

Χρήση των πληροφοριών

Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για:

 • τον καθορισμό των στόχων διατήρησης των περιοχών,
 • την παροχή επιστημονικών στοιχείων για το σχήμα διαχείρισης των SAC,
 • τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των περιοχών- ποιότητα, έκταση, κατανομή των οικοτόπων,
 • τη δημιουργία δεδομένων βάσης για τις εθνικές SAC (αναφορά στην ΕΕ κάθε 6 έτη),
 • την ενημέρωση του SNH κατά περίπτωση,
 • την παροχή στοιχείων στο υλικό ερμηνείας.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ποια χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν από αυτό το παράδειγμα; Σύντομος χαρακτηρισμός

Σε γενικές γραμμές, ο ρόλος του ΓΠΣ σε αυτό το παράδειγμα αφορούσε τα ακόλουθα:

 • αποθήκευση δεδομένων,
 • ανάλυση δεδομένων,
 • παρουσίαση πληροφοριών,
 • δημιουργία χαρτών με τη χρήση ερωτημάτων,
 • διευκόλυνση λήψης αποφάσεων και διαβουλεύσεων,
 • ένταξη στη μεθοδολογία SNH για τη διαχείριση περιοχών.

Το βασικότερο που αναδεικνύει αυτό το παράδειγμα είναι το πιθανό όφελος που μπορεί να προσφέρει ένα ΓΠΣ σε ένα έργο που στοχεύει στη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, το ΓΠΣ παρέχει τις ακόλουθες ωφέλειες:

 • Ταχεία παρεμβολή δεδομένων.
 • Αποτελεσματική και αποδοτική αποθήκευση και χειρισμό δεδομένων.
 • Παρουσίαση δεδομένων υψηλής ποιότητας.
 • Συνεχή υποστήριξη των διαχειριστικών δραστηριοτήτων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε για επιπλέον πληροφορίες;

Scottish Natural Heritage
2/5 Anderson Place
Edinburgh
EH6 5NP
www.snh.org.uk