Χρήση ΓΠΣ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Θάλασσα του Wadden

Η Θάλασσα του Wadden αποτελεί μία σημαντική οδό ναυσιπλοΐας, ειδικά προς τα Γερμανικά λιμάνια. Η παλιρροιακή φύση της ακτής της Θάλασσας Wadden την καθιστά όμως ευάλωτη στη θαλάσσια ρύπανση. Έτσι διερευνήθηκε η δυνατότητα ένταξης της περιοχής στο καθεστώς των "Ιδιαίτερα Ευαίσθητων Θαλάσσιων Περιοχών" (Particularly Sensitive Sea Area-PSSA). Οι "Ιδιαίτερα Ευαίσθητες Θαλάσσιες Περιοχές" καθορίζονται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organisation-IMO) για περιοχές όπου απαντώνται περιβαλλοντικά, κοινωνικά και επιστημονικά κριτήρια. Εάν η περιοχή, χαρακτηρισθεί ως "Ιδιαίτερα Ευαίσθητη Θαλάσσια Περιοχή", τα πλοία πιθανόν θα πρέπει να υιοθετήσουν πρακτικές που θα διασφαλίζουν την προστασία από τη θαλάσσια ρύπανση.

Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη σκοπιμότητας με χρήση ΓΠΣ για την ταυτοποίηση περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και περιοχών πιθανού θαλάσσιου κινδύνου. Από τα αποτελέσματα της μελέτης, θα μπορούσαν να διατυπωθούν προτάσεις για την οριοθέτηση της "Ιδιαίτερα Ευαίσθητη Θαλάσσια Περιοχής" (PSSA) στη Θάλασσα του Wadden.Πατήστε για μεγέθυνση

Οι χάρτες παραπλεύρως παρουσιάζουν περιοχές τρέχουσας ευπάθειας (περιβαλλοντική σημασία) και περιοχές στις οποίες απαντώνται θαλάσσιες δραστηριότητες (πιθανοί κίνδυνοι). Με τον συνδυασμό αυτών των χαρτών, κατέστη δυνατό να καθοριστούν τα πιθανά όρια της "Ιδιαίτερα Ευαίσθητη Θαλάσσια Περιοχής" (PSSA) και η συσχέτιση της με τις περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο και αυτές που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο.

Με βάση αυτήν τη μελέτη οι Υπουργοί, κατά το 9ο Τριμερές Συνέδριο για τη Θάλασσα του Wadden, αποφάσισαν να υποβάλουν μια κοινή πρόταση στο ΙΜΟ για την ίδρυση μιας "Ιδιαίτερα Ευαίσθητη Θαλάσσια Περιοχής" (PSSA) για τη Θάλασσα του Wadden. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο της μελέτης σκοπιμότητας μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση: http://cwss.www.de/tgc/pssa/pssa.html


Πατήστε για μεγέθυνση