Το Εργαλείο

Το κύριο γνώρισμα της εξ αποστάσεως μάθησης είναι ότι παρέχει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να μελετά όπου και όπως ο ίδιος επιθυμεί. Επιπλέον, το CoastLearn αποτελεί ένα απλό εργαλείο που δεν απαιτεί υπολογιστές ή συστήματα υπερσύγχρονης τεχνολογίας προκειμένου να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που συχνά προκύπτουν με τις διαδικτυακές συνδέσεις, το πακέτο CoastLearn είναι διαθέσιμο και σε CD-Rom.

Η δομή του CoastLearn αποτελείται από ενότητες οι οποίες μπορούν να μελετηθούν ανεξάρτητα, παρέχουν επεξηγηματικές εικόνες και σχεδιαγράμματα, ασκήσεις και παραδείγματα καλής αλλά και κακής πρακτικής και ενισχύονται με υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης (π.χ. δυνατότητα ηλεκτρονικής ταχυδρόμησης ερωτημάτων προς τους εκπαιδευτές του CoastLearn). Έως τώρα, στην ιστοσελίδα του CoastLearn αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες:
- Αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ).
- Ανάλυση πολιτικής.
- Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ).
- Σχεδιασμός.
- Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
- Αειφορικός Τουρισμός.
- Δημόσια Συμμετοχή.
- Βιοποικιλότητα.
- Πρακτικά Παραδείγματα.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα μέσω ενός παιχνιδιού προσομοίωσης (CoMPAS/The CoastLearn simulation game) να αποκτήσουν εμπειρία στο να διαχειρίζονται διαδικασίες λήψης ολοκληρωμένων αποφάσεων.

Οι δομικές ενότητες διαιρούνται σε κεφάλαια, στα οποία δίνονται λεπτομέρειες σχετικές με τις έννοιες, τις πρακτικές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της μάθησης. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους δικτυακούς τόπους σχετικούς με το θέμα που αναφέρεται κάθε φορά.

.