Ο κατάλογός σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Θετικά Αρνητικά

Ισχυρός οικονομικός λόγος για να διατηρηθούν οι φυσικές περιοχές, προκειμένου να συνεχιστεί η συγκέντρωση οικονομικών ωφελειών από τον τουρισμό και κυρίως από τον οικοτουρισμό (π.χ. παρατήρηση πουλιών και φαλαινών).

 

Η βιοποικιλότητα υποβαθμίζεται καθώς εγκαταλείπονται αειφορικές μορφές οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η παραδοσιακή γεωργία.

Αλλαγή της στάσης των ανθρώπων απέναντι στον πόρο, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των τουριστών αλλά και των κοινωνιών που τους φιλοξενούν. Η πρώτη ομάδα μπορεί να εκπαιδευτεί σχετικά με την αξία και τη σημασία του πόρου, ενώ η δεύτερη μπορεί να εξετάσει τον πόρο από την άποψη της αυξανόμενης οικονομικής του αξίας.

 

Η υπερβολική συγκέντρωση πληθυσμού μαζί με την κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς το πολιτιστικό περιβάλλον και, συνεπώς, οι "λεηλατημένοι" προορισμοί γίνονται λιγότερο ελκυστικοί.
Περισσότερο οικονομικό εισόδημα που να δίνει τη δυνατότητα για χρηματοδότηση δράσεων διατήρησης..

Η κακή χρήση των φυσικών πόρων, όπως το νερό. Η καταστροφή και η διαταραχή των φυσικών ενδιαιτημάτων είναι δυνατό να οδηγήσουν στην απώλεια της βιοποικιλότητας και ο τουρισμός αποτελεί, επίσης, ένα σημαντικό παράγοντα που δημιουργεί επιπλέον πίεση στους ευαίσθητους παράκτιους πόρους.

 

Η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να αναχαιτίσει τη βιομηχανική και αστική ανάπτυξη λόγω της διαμάχης που υπάρχει ανάμεσα στις δύο. Ρύπανση ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς επεξεργασίας των αποβλήτων ή πίεσης στα φυσικά οικοσυστήματα.