Απάντηση:

  1. Διευκόλυνση της δημόσιας συμμετοχής και της δικτύωσης σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη τοπικής κλίμακας.
  2. Δημιουργία ενός σχετικού περιφερειακού συστήματος τουριστικής πληροφόρησης.