Η ορθή απάντηση είναι:

Η χωρική, για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετακίνηση ατόμων, εκτός της περιοχής όπου διαβιούν με σκοπό την αναψυχή ή την εργασία.