Πολιτικές της Ε.Ε και νομικές πράξεις που στηρίζουν τον αειφορικό παράκτιο τουρισμό

Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινοτικού Δικτύου Ειδικών Περιοχών Διατήρησης και Ζωνών Ειδικής Προστασίας. Αυτό το δίκτυο αποτελεί το βασικό μέσο για την επίτευξη της αρχής της περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης και συνεπώς της αειφορικής ανάπτυξης (Natura 2000).

Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΕ)
Η νέα αυτή οδηγία επεκτείνει τα αντικείμενα προστασίας των υδάτων σε όλους τους τύπους των υδάτων (επιφανειακά, μεταβατικά, υπόγεια, παράκτια) και θέτει σαφείς στόχους σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να επιτευχθεί μια "καλή κατάσταση" για όλα τα Ευρωπαϊκά ύδατα έως το 2015. Έτσι, η χρήση των υδάτινων πόρων θα είναι αειφορική σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια (Water Framework).

Ποιότητα υδάτων κολύμβησης
Το 1976 η Οδηγία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης έθεσε δεσμευτικά πρότυπα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ετήσια σχετική έκθεση και ο Τουριστικός Άτλαντας δείχνουν την ουσιαστική πρόοδο που σημειώθηκε στην ποιότητα του υδάτων αυτών, αλλά και σε θέματα ευαισθητοποίησης του κοινού (Bathing water quality).

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ)
Η Οδηγία για τη ΣΠΕ αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες συγκεκριμένων σχεδίων, προγραμμάτων περιφερειακού και τοπικού επιπέδου αναγνωρίζονται και αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας τους και πριν από την υιοθέτησή τους (Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση - ΣΠΕ).

Διεθνείς Συμβάσεις
Εκτός από τέτοιου είδους Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει Διεθνείς Συμβάσεις με σκοπό τη διατήρηση της πλούσιας ποικιλότητας της φύσης και τον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής: Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα και το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Βασικός προσανατολισμός για την αειφορία του Ευρωπαϊκού Τουρισμού
Το έγγραφο αυτό, που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2003, δίνει έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης της συνοχής των ποικίλων Κοινοτικών πολιτικών, μέτρων που επηρεάζουν την αειφορία του τουρισμού και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας (Βασικός προσανατολισμός για την αειφορία του Ευρωπαϊκού Τουρισμού).

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
Ο ΕΜΑS είναι ένα κοινοτικό σύστημα για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τα λειτουργικά μέτρα που λαμβάνουν για περιβαλλοντική προστασία σε μια διαρκή βάση και πέρα από τις πρακτικές που επιτάσσει η νομοθεσία. Ξεπερνάει το ISO 14001, που είναι το διεθνές πρότυπο για περιβαλλοντική διαχείριση στις επιχειρήσεις (Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου Διαχείρισης (EMAS)).