Τρόποι εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση πολιτικής για τον τουρισμό και στις αποφάσεις:

Μερικοί γενικοί κανόνες για δημόσια συμμετοχή: