Ρόλος των Ακαδημαϊκών

Οι Ακαδημαϊκοί είναι δυνατό να έχουν μια συνολική εποπτεία και να αξιολογούν τις ενδεχόμενες συνέπειες από τις τουριστικές δραστηριότητες. Επίσης, μπορούν να εκπονούν ανάλυση των φυσικών πόρων της παράκτιας περιοχής προκειμένου να διερευνήσουν τα μέρη όπου παρατηρείται χρήση αλλά και απώλεια των πόρων. Τέλος, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη πολιτικών και σχεδίων για την τουριστική βιομηχανία κ.λπ.