Ο ρόλος των ΜΚΟ

Οι ΜΚΟ διαδραματίζουν ένα ζωτικό ρόλο στη διαχείριση του παράκτιου τουρισμού

Στις δράσεις τους περιλαμβάνονται: