Πρωτοβουλία των Τουριστικών Πρακτόρων για Ανάπτυξη Αειφορικού Τουρισμού

Η Πρωτοβουλία των Τουριστικών Πρακτόρων για Ανάπτυξη Αειφορικού Τουρισμού αποτελεί μια εθελοντική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, που είναι ανοιχτή προς όλους τους τουριστικούς πράκτορες, ανεξάρτητα από το μέγεθός και τη γεωγραφική θέση τους. Τα 22 έως τώρα μέλη δεσμεύονται απέναντι σε μια αειφορική ανάπτυξη. Ο πυρήνας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και συνεργασίας μέσω κοινών δράσεων είναι η πρώθηση και η διάδοση των μεθόδων και των πρακτικών που είναι συμβατές με την αειφορική ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία αυτή λήφθηκε από τους τουριστικούς πράκτορες και με σκοπό τους ίδιους, με την υποστήριξη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO/OMT).

Από την έναρξή της το 2000, η Πρωτοβουλία των Τουριστικών Πρακτόρων συλλέγει από τα μεμονωμένα μέλη της τα "ορθά" παραδείγματα σχετικά με το πώς ένας τουριστικός πράκτορας μπορεί να ενσωματώσει αποτελεσματικά τις αρχές της αειφορίας σε ποικίλα πεδία της επιχειρηματικής του δράσης. Τα παραδείγματα αυτά συγκεντρώθηκαν στην επίσημη έκθεση με τίτλο: "Αειφορικός Τουρισμός, Η Συνεισφορά των Τουριστικών Πρακτόρων". Με αυτόν τον τρόπο παρέχουν την ευκαιρία να γίνουν κατανοητές οι διαφορετικές πλευρές βάσει των οποίων οι τουριστικοί πράκτορες κάνουν τις επιλογές τους. Η σχετική έκθεση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας των Τουριστικών Πρακτόρων (www.toinitiative.org)