Βρίσκεστε εδώ: / Συμπεράσματα

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, αντιστράφηκε ολοκληρωτικά ο ρόλος που είχαν οι παραλίες, καθώς από αφιλόξενα μέρη, μετατράπηκαν σε κινητήριο δύναμη για την οικονομική ευημερία. Παρόλα αυτά, η δημογραφική πίεση και η υπερβολική χρήση της γης που σχετίζονται με αυτούς τους παράγοντες, τόσο στην ενδοχώρα (φράγματα στα ποτάμια, γεωργία και τουρισμός), όσο και στην παραλία (διάθεση αποβλήτων, εξόρυξη πρώτων υλών και καλλιέργειες), οδήγησαν σε μια γενική μείωση της μεταφοράς των ιζημάτων εμπλουτισμού στις παραλίες είτε ηπειρωτικής είτε θαλάσσιας προέλευσης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί μια και μοναδική λύση όλων αυτών των προβλημάτων. Εντούτοις, είναι απολύτως αναγκαίο να ακολουθηθούν τα εξής:

  1. Πρώτον, μια ΟΔΠΖ για τις παραλίες. Με τον όρο παραλία νοείται η περιοχή που εκτείνεται από τη θάλασσα (μεσοπαραλιακή ζώνη) έως και τους αμμόλοφους. Κατά συνέπεια, απαιτείται μια επαναδιοργάνωση έκτασης συμπεριλαμβανομένης και της περιφερειακής ζώνης αυτής, με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν οι φυσικές περιοχές να επωφεληθούν από αυτή τη διαδικασία και να είναι δυνατή η συγκέντρωση του τουρισμού σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για μια αειφορική ανάπτυξη, απαιτείται επίσης οι δαπάνες από τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες και καταστροφές (και δαπάνες αποκατάστασης) να καλύπτονται μέσα από τις τιμές των αγαθών, των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που τις προκαλούν. Κατά συνέπεια, συνεισφέρουν στην εφαρμογή στην ακτή της Αρχής "Ο ρυπαίνων πληρώνει". Οι παραλίες έχουν οικονομική και περιβαλλοντική αξία και βοηθούν στην προστασία της ακτής ενάντια στην παράκτια διάβρωση. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια μεγαλύτερη επένδυση.
  2. Δεύτερον, θα πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη διάδοση της υπάρχουσας πληροφορίας Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητος ένας καλύτερος συντονισμός των κυβερνητικών φορέων που ασχολούνται με την παράκτια διαχείριση. Επιπλέον, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμες στο κοινό. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και η επιστημονική δημοσιογραφία, καθώς και σεμινάρια στα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις απόψεις τους, τα αποτελέσματα και τις μεθοδολογίες, όλες οι σχετιζόμενες με την ακτή ομάδες.
  3. Τρίτον, για την αειφορική ανάπτυξη της ακτής είναι απαραίτητη η βελτίωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω