Βρίσκεστε εδώ: / Πηγές / Βιβλιογραφικές αναφορές

Βιβλιογραφικές αναφορές

 • Cicin-Sain B and Knecht R. W, 1998, Integrated coastal and Ocean Management, Concepts and Practices. Island Press.
 • European Commission, DG XXIII. 1998. Fact and figures on the Europeans on holiday 1997–98. Eurobarometer, 48, Brussels.
 • European Communities. 2000. Towards quality coastal tourism. Integrated quality management (IQM) of coastal tourist destinations. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 156 pp.
 • German Federal Agency for Nature Conservation, 1997. Biodiversity and Tourism: conflicts on the world's seacoasts and strategies for their solution. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 343 pp.
 • Hall, CM (2001) Geography of Tourism. Florence, KY and USA Routledge.
 • International Friends of Nature. Position paper of the International Friends of Nature on the role of tourism in the context of sustainable development (1998), edited by Manfred Pils and International Friends of Nature; presented to the seventh meeting of the Commission on Sustainable Development (CSD-7) in New York, April 1999, 22pp.
 • NOAA (1997) 1998 Year of the Ocean - Coastal tourism and recreation. Webpage
 • Sproule, K.W., 1996. 'Community-based ecotourism development: identifying partners in the process', Paper presented at the Ecotourism Equation: Measuring the Impacts (ISTF) Conference, Yale School of Forestry and Environmental Studies, April 12-14.
 • Theodoropoulos M., Salman A. & Koutrakis E.T., 2002. 'Coastal Guide, Country File: Greece', EUCC, Leiden. www.coastalguide.org/icm/
 • Uhlik, K.S., 1995. 'Partnership step by step: a practical model of partnership formation' and Journal of Park and Recreation Administration 13 (4): p.13.

Δικτυακοί τόποι

Διεθνείς

Ε.Ε.

Περιφέρεια

Συντομογραφίες

 • CBSS: Council of the Baltic Sea States (Συμβούλιο Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας)
 • DDBR: Danube Delta Biosphere Reserve (Απόθεμα Βιόσφαιρας του Δέλτα του Δούναβη)
 • EA: Environmental Auditing (Περιβαλλοντικός Έλεγχος)
 • EC: European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
 • EEA: European Environment Agency (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος)
 • EIA: Environmental Impact Assessment (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)
 • EU: European Union (Ευρωπαϊκή Ένωση)
 • FREE: Foundation for Environmental Education (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
 • FTO: Federation of Tour Operators (Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων)
 • GCET: Global Code of Ethics for Tourism (Παγκόσμιος Κώδικας Τουριστικής Ηθικής)
 • GNP: Gross National Product (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)
 • IC: Information Centre (Κέντρο Πληροφόρησης)
 • ICLEI: Local Governments for Sustainability (Τοπικές κυβερνήσεις για την Αειφορία)
 • ICOMOS: International Council on Monuments and Sites (Διεθνές Συμβούλιο για τα Μνημεία και τις Περιοχές)
 • ICZM: Integrated Coastal Zone Management (Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης)
 • ISO: International Organization for Standardization (Διεθνής Οργάνωση Πιστοποίησης)
 • kWh: Kilowatt-hour (κιλοβατώρα)
 • MAP: Mediterranean Action Plan (Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης)
 • MORI: Market and Opinion Research International (Διεθνής Έρευνα Αγοράς και Κοινής Γνώμης)
 • NCAA: Ngorongoro Conservation Area Authority (Υπηρεσία Διατήρησης της Περιοχής Ngorongoro)
 • NGO: Non-Governmental Organization (Μη Κυβερνητική Οργάνωση)
 • NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας)
 • PAP: Priority Actions Programme (Πρόγραμμα Δράσεων Προτεραιότητας)
 • RSIS: Red Sea Information System (Πληροφοριακό Σύστημα Ερυθράς Θάλασσας)
 • SEA: Strategic Environmental Assessment (Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση)
 • TCC: Tourism Carrying Capacity (Φέρουσα Ικανότητα Τουρισμού)
 • UNEP: United Nations Environment Programme (Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών)
 • UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Εκπαιδευτικό, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών)
 • UNDP: United Nations Development Programme (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών)
 • WCED: World Commission on Environment and Development (Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη)
 • WTO: World Tourism Organisation (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού)
 • WTTC.: World Travel and Tourism Council (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού)
 • WWF: World Wide Fund for Nature (Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση)

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω