Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Στρατηγική αειφορικού τουρισμού

Παρά το γεγονός ότι ο σκοπός, δηλαδή ο αειφορικός παράκτιος τουρισμός, είναι σαφής, ωστόσο δεν υπάρχει ένας σταθερός τρόπος για να επιτευχθεί. Συνήθως, η ανάπτυξη μιας Στρατηγικής και ενός Σχεδίου Δράσης για τον αειφορικό παράκτιο τουρισμό είναι ένα χρήσιμο μέτρο που εγγυάται αποδοτική και συντονισμένη δράση. Είναι η καλύτερη προσέγγιση στην περίπτωση που εμπλέκονται όλες οι ομάδες κύριου ενδιαφέροντος που έχουν ένα μερίδιο στην τοπική αειφορική ανάπτυξη.Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Για τη διαμόρφωση μιας Στρατηγικής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάλυση της υπάρχουσας πληροφορίας και γνώσης.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Ανάπτυξη της προηγούμενης τουριστικής διαχείρισης ή σχετιζόμενων στρατηγικών για τη συγκεκριμένη περιοχή (Τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Έχει εφαρμοσθεί; Ποια χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν;)
 • Ανάλυση εμπλεκόμενων ομάδων (Ποιος ενδιαφέρεται για ανάπτυξη αειφορικού τουρισμού; Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;)
 • Γεγονότα και αριθμοί του τοπικού εκπαιδευτικού συστήματος, της οικονομικής και κοινωνικής δομής.
 • Ανέκδοτη και παραδοσιακή γνώση.

Οι μέθοδοι για τη συλλογή αυτής της πληροφορίας είναι μεταξύ άλλων:

 • Συνεντεύξεις με τις εμπλεκόμενες ομάδες.
 • Διανομή ερωτηματολογίων και συγκέντρωσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή προσωπικής παράδοσης, με σκοπό να γίνει μια σύνθεση επίσημων δεδομένων και μια στατιστική ανάλυση.
 • Πρόσκληση για συναντήσεις ομάδων εστίασης (π.χ. συναντήσεις για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαχείρισης της βιοποικιλότητας, καλής διοίκησης και αλιείας).
 • Αναζήτηση βιβλιογραφίας στην τοπική βιβλιοθήκη και το Διαδίκτυο.

2. Ανάπτυξη Στρατηγικής
Μια Στρατηγική Αειφορικού Τουρισμού βασίζεται σε πληροφορίες που συλλέγονται στο Βήμα 1 (βλέπε παρακάτω). Καθορίζει τα θέματα προτεραιότητας, το σύνολο των εμπλεκόμενων ομάδων, τους πιθανούς στόχους καθώς και ένα σύνολο μεθοδολογιών προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Μερικοί από αυτούς αφορούν μεταξύ άλλων:

 • Διατήρηση συγκεκριμένων παράκτιων τοπίων ή οικοτόπων λόγω των οποίων η περιοχή είναι ιδιαίτερα ελκυστική ή τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία σχετικά με τη διατήρηση της φύσης.
 • Ανάπτυξη περιφερειακών συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, οι οποίοι μπορεί να συνδεθούν εσωτερικά με τον τουριστικό τομέα (π.χ. παραγωγή ντόπιων φαγητών και εργόχειρων).
 • Μεγιστοποίηση του τοπικού εισοδήματος λόγω των τουριστικών επενδύσεων.
 • Ενδυνάμωση της αυτοπροσδιοριζόμενης πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια.

3. Σχέδιο Δράσης
Το Σχέδιο Δράσης αναλύει τα βήματα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της στρατηγικής και τα οποία απευθύνονται σε έναν αριθμό πρακτικών ερωτημάτων όπως είναι: ποιες οργανώσεις θα αναλάβουν ποιες δραστηριότητες και εντός ποιου χρονικού πλαισίου, με ποια μέσα και πόρους;

Καθώς οι δράσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες της περιοχής, κατά συνέπεια δεν υπάρχει ένα σταθερό Σχέδιο Δράσης για τα πάντα. Ωστόσο, το Σχέδιο Δράσης συνήθως αφορά μέτρα σχετικά με τα ακόλουθα πεδία:

 • Διοίκηση: π.χ. ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους τομείς και προώθηση των διατομεακών αναπτυξιακών μοντέλων. Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής και αποφάσεων.
 • Κοινωνικο-οικονομικός παράγοντας: π.χ. προώθηση την τοπικής αγοράς τροφίμων και οικοδομικών υλικών, ίδρυση δικτύων τοπικών παραγωγών για καλύτερη διακίνηση και προώθηση αγαθών, ανάπτυξη νέων προϊόντων για να καλυφθούν οι ανάγκες των τουριστών, κ.ά.
 • Περιβάλλον: π.χ. βελτίωση του ελέγχου και επιβολή των περιβαλλοντικών προτύπων (θόρυβος, πόσιμο ή μη νερό, επεξεργασία υγρών αποβλήτων κ.λπ.) Αναγνώριση και προστασία απειλούμενων οικοτόπων. Δημιουργία ρυθμιστικών ζωνών (περιφερειακών) γύρω από τις ευαίσθητες φυσικές περιοχές. Απαγόρευση των περιβαλλοντικά επιζήμιων σπορ σε περιοχές που απειλούνται. Αυστηρή εφαρμογή των Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης σε όλα τα έργα και τα προγράμματα που σχετίζονται με τον τουρισμό.
 • Γνώση: εκπαίδευση των ανθρώπων που εμπλέκονται στον παράκτιο τουρισμό σχετικά με την αξία της ιστορικής κληρονομιάς, με την περιβαλλοντική διαχείριση, την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών σε θέματα ερμηνείας περιβάλλοντος. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. Υιοθέτηση ενός προγράμματος πληροφόρησης επισκεπτών (περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πληροφόρησης).

 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω