Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Εργαλεία / Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Η αποτελεσματική εφαρμογή της παράκτιας διαχείρισης και των προγραμμάτων διατήρησης εξαρτάται από την πλήρη υποστήριξή τους από τοπικούς παράγοντες, γεγονός το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης. Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση έχουν αναγνωριστεί στην Ατζέντα 21 ως βασικές δραστηριότητες για την αειφορική ανάπτυξη. Η ευαισθητοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι απαραίτητες αξίες, συμπεριφορές και δεξιότητες.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) αποτελεί μια διαδικασία μάθησης η οποία ενισχύει τη γνώση και την ευαισθητοποίηση των ατόμων για το περιβάλλον και για τις σχετιζόμενες προκλήσεις, αναπτύσσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις αυτές, διαπλάθει συμπεριφορές, ενεργοποιεί και δεσμεύει για να ληφθούν ενημερωμένες αποφάσεις και υπεύθυνη δράση (UNESCO, Διακήρυξη Tbilisi, 1978).

Τα συστατικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι:

  1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
  2. Γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών αλλαγών.
  3. Διαμόρφωση στάσης ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και ενεργοποίησης για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας.
  4. Δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Παράδειγμα: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του προσωπικού του Αurinkomatkat, ενός Φινλανδικού Τουριστικού Πρακτορείου

Με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση ενός αειφορικού και περιβαλλοντικά φιλικού εσωτερικού τουρισμού, το Aurinkomatkat, ένα Φινλανδικό τουριστικό πρακτορείο, έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του. Βασικά θέματα της εκπαίδευσης είναι οι περιβαλλοντικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού, θέματα συγκεκριμένων προορισμών, δράσεις αειφορίας και προτεινόμενες πρακτικές κατά της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών.

Ωφέλειες
Το Aurinkomatkat καρπώθηκε ένα σύνολο ωφελειών που προέκυψαν λόγω της συνεχούς κατάρτισης και ενημέρωσης όλου του προσωπικού του σε θέματα αειφορίας.

Μερικές από τις ωφέλειες είναι:

  • Τα μέλη του προσωπικού αναλαμβάνουν πλέον δικές τους πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αειφορικής απόδοσής τους στο γραφείο αλλά και στους προορισμούς.
  • Τα μαθήματα κατάρτισης ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
  • Σημειώθηκε αυξανόμενη πληροφόρηση των καταναλωτών για την αειφορία.
  • Το Aurinkomatkat βελτίωσε τις σχέσεις του με τους εταίρους δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του.
  • Υπάρχει ένα αίσθημα συνοχής και δέσμευσης ανάμεσα στο προσωπικό.
  • Η κυκλοφορία του ενημερωτικού δελτίου βοηθά στην ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται και με τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

(Πρωτοβουλία Τουριστικών Πρακτόρων)

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης πρέπει να απευθύνονται και στον επαγγελματικό τομέα και στο ευρύ κοινό και θα πρέπει να τους ενημερώνουν σχετικά με τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του τουρισμού, τις αιτίες και τα αποτελέσματα, τα παγκόσμια και τοπικά ζητήματα, τα άμεσα και μακροπρόθεσμα ζητήματα και τις ορθές πρακτικές στην περιοχή. Ο ιδιωτικός τομέας και κυρίως οι τουριστικοί πράκτορες, μπορούν να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες στους πελάτες τους -τους τουρίστες- σχετικά με θέματα αειφορικού τουρισμού, να τους ενθαρρύνουν να προστατεύουν το περιβάλλον, να αποφεύγουν αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά, να σέβονται την εθνική νομοθεσία της περιοχής που επισκέπτονται, καθώς και τις παραδόσεις της τοπικής κοινωνίας.

Η εκπαίδευση και η άνοδος της ευαισθητοποίησης απαιτούνται επίσης σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα. Πρέπει να περιλαμβάνονται διαδικασίες αύξησης αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα στα αρμόδια υπουργεία, περιλαμβανομένων των κοινών και καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων τουρισμού και περιβάλλοντος. Είναι αρκετά σημαντικό να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση του ακαδημαϊκού τομέα που είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και την έρευνα σε θέματα αειφορικού τουρισμού.

Παράδειγμα: η συνεισφορά των Κέντρων Πληροφόρησης για τον αειφορικό τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές (η περίπτωση του Στρυμονικού)

Ο κύριος ρόλος των Κέντρων είναι η συνεισφορά τους στην ενημέρωση και τη ευαισθητοποίηση του κοινού για τις λειτουργίες και τις αξίες της παράκτιας ζώνης. Ως παράδειγμα εδώ αναφέρεται το Κέντρο Πληροφόρησης του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού, των οποίων η ποικιλότητα της παράκτιας ζώνης είναι τυπική των ελληνικών ακτών. Πρόκειται για το πρώτο Κέντρο Πληροφόρησης στην Ελλάδα το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με θέματα παράκτιας ζώνης.


Κέντρο Πληροφόρησης του Στρυμονικού

Περισσότερες πληροφορίες

 

Παράδειγμα: Στρατηγική Ευαισθητοποίησης Κοινού, Απόθεμα Βιόσφαιρας στο Δέλτα του Δούναβη (DDBR)

Το Δέλτα του Δούναβη χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία διαφορετικών ομάδων οι οποίες ενδιαφέρονται ή επηρεάζουν την περιοχή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η Στρατηγική Ευαισθητοποίησης Κοινού του DDBR σχεδιάστηκε για να στηρίξει τη διατήρηση και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων του Δέλτα του Δούναβη, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις κοινωνικο-οικονομικές ωφέλειες υπέρ του τοπικού πληθυσμού. Επίσης, επιτυγχάνεται η οικονομική αειφορία του DDBR, με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και σαφώς στοχοθετημένου σχεδίου για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού.


Κέντρο Πληροφόρησης και Κέντρο Επισκεπτών στο Απόθεμα Βιόσφαιρας στο Δέλτα του Δούναβη

Περισσότερες πληροφορίεςΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω