Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική/ Εργαλεία / Εκτίμηση Επιπτώσεων

Εκτίμηση Επιπτώσεων

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες επηρεάζουν κατά κάποιον τρόπο το παράκτιο περιβάλλον, οπότε και ο τουρισμός δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Η εκτίμηση επιπτώσεων είναι μια διαδικασία ανασκόπησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων που απορρέουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα (όπως είναι η κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων: ξενοδοχείων, καταλυμάτων, δημόσιων πλαζ, αυτοκινητόδρομου κ.λπ. εντός ενός παράκτιου περιβάλλοντος, ή οι φυσικοί πόροι, ο πολιτισμός, η οικονομία κ.ά.).

Μόνο με την επίγνωση και την αναγνώριση των αρνητικών περιβαλλοντικών συνεπειών, είναι δυνατό να σχεδιαστούν και να ληφθούν οποιαδήποτε αποτελεσματικά, λογικά μέτρα τα οποία να αποσκοπούν στην προστασία της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Το μόνο νομικό εργαλείο το οποίο εφαρμόσθηκε προσφάτως έμπρακτα για την εκτίμηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκεκριμένων έργων είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η διαδικασία που επεκτείνει την έννοια και την αρχή στις οποίες στηρίζεται η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε επίπεδο συνολικών προγραμμάτων (αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, κ.ά.) ονομάζεται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ). Υπάρχουν και άλλα εργαλεία και μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων ενάντια στο παράκτιο περιβάλλον και στους ανθρώπους.

 

Οι κύριοι στόχοι μιας ΕΠΕ στο πλαίσιο του αειφορικού τουρισμού στις παράκτιες περιοχές, είναι (UNDP 2003):

  • Να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για τα σημαντικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα των προτάσεων έργων.
  • Να περιγραφούν εναλλακτικές που έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Να αναγνωριστούν προσεγγίσεις σχετικά με το πώς θα αποφευχθεί ή θα μειωθεί η περιβαλλοντική ζημία και άλλες επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές.
  • Να προληφθεί η παράκτια υποβάθμιση μέσα από την επιβολή εφαρμογής εφικτών εναλλακτικών και ελαφρυντικών μέτρων.
  • Να ενημερωθεί το κοινό για τη σημασία έγκρισης ενός έργου που έχει σημαντικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα.
  • Να υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στις εμπλεκόμενες ομάδες.
  • Να αυξηθεί η δημόσια συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ):

Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) αποτελεί μια ολοκληρωμένη και συστηματική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων από την ανάπτυξη των έργων. Ως αποτέλεσμα της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε το 1997), η ΕΠΕ σήμερα είναι νομοθετική διαδικασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνεπειών συγκεκριμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικά αποτελέσματα στο περιβάλλον. Μπορεί να υλοποιηθεί με τη μορφή εργασίας πεδίου ή εργασίας γραφείου ανάλογα με τη φύση/κλίμακα του έργου.
γλωσσάρι

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ):

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) αποτελεί μια διαδικασία υψηλού επιπέδου η οποία επεκτείνει την έννοια και τις αρχές μιας ΕΠΕ, και οι οποίες συνήθως εφαρμόζονται σε πολιτικές, σχέδια, προγράμματα και ομάδες έργων. Η ΣΠΕ παρέχει τη δυνατότητα να αποφευχθεί η ετοιμασία και η εφαρμογή ακατάλληλων σχεδίων, προγραμμάτων και έργων και βοηθά στην αναγνώριση. Έτσι, γίνεται μια εκτίμηση των εναλλακτικών του έργου και αναγνώριση των αθροιστικών συνεπειών. Η ΣΠΕ αποτελείται από δύο κύριους τύπους: την τομεακή ΣΠΕ (που εφαρμόζεται όταν πολλά νέα έργα αφορούν έναν τομέα) και την περιφερειακή ΣΠΕ (που εφαρμόζεται όταν προγραμματίζεται ευρεία οικονομική ανάπτυξη εντός μίας περιοχής). (πηγή ορισμού: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1999. Ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα στο πλαίσιο αναπτυξιακής και οικονομικής συνεργασίας. Πρόχειρη έκδοση 1.0. Βρυξέλλες Glossary) (UNDP 2003 and Participatory_SEA.pdf)

Στο πλαίσιο του αειφορικού τουρισμού στις παράκτιες περιοχές, η διαδικασία της ΣΠΕ θα πρέπει να ανασκοπήσει τους ακόλουθους παράγοντες: υπάρχοντα προβλήματα (περιβαλλοντικά και υγείας) σε μια παράκτια περιοχή που καλύπτεται από την προτεινόμενη στρατηγική. Σκοπός και επιμέρους στόχοι της στρατηγικής. Η σχέση τους με την αειφορία. Βασικές εναλλακτικές στη στρατηγική. Επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία οι οποίες απορρέουν από τα προτεινόμενα μέτρα εφαρμογής. Και ένα σύστημα παρακολούθησης των πιθανών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη στρατηγική.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω