Jūs esate: / Kompleksinė krantotvarka / Stebėsena ir vertinimas

Stebėsena (monitoringas)

Stebėsenos programą būtina pradėti įgyvendinti nuo pat kompleksinės krantotvarkos programos įgyvendinimo pradžios. Kiekvieną KK programos įgyvendinimo etapą būtina stebėti tinkamais metodais, kurie leistų objektyviai įvertinti pasiektus rezultatus ir prireikus operatyviai atlikti būtinus pakeitimus. Stebėsenos metodai priklauso nuo konkrečių KK programos tikslų, uždavinių ir įgyvendinimo metodų.

Tinkamai stebėsenos programai būdinga tai, kad ji aprėpia visas KK programos įgyvendinimo sritis, yra vykdoma pakankamai ilgai ir standartiniais metodais, kuriuos lengva pakartoti, o rezultatus patikrinti ir palyginti. Netinkamai stebėsenos programai būdinga labai siaura tyrimų aprėptis, trumpas įgyvendinimo laikas ir sudėtingų, brangiai kainuojančių metodų taikymas.

Kaštelos įlankos stebėsena

Įgyvendinant Kaštelos įlankos aplinkotvarkos projektą, buvo sukurta speciali aplinkos būklės stebėsenos sistema. Jos turinį specialiais parengiamaisiais tyrimais nustatė Kroatijos mokslo ir aplinkosaugos institucijos. Parengiamajame etape buvo surinkti duomenys apie 37 įvairius teršalų šaltinius, įskaitant didžiąsias pramonės įmones, sveikatos apsaugos įstaigas. Duomenis apie kietąsias atliekas pateikė 51 įmonė iš Splito ir jo apylinkių.

Dažniausiai į krantotvarkos stebėsenos programą įtraukiamas tokių duomenų reguliarus rinkimas:

  • socialiniai rodikliai: gimstamumo lygis, sveikatingumo ir gyvenimo kokybės rodikliai;
  • ekonominiai rodikliai: gyventojų pajamos, bendrasis vidaus produktas, pramonės įmonių skaičius ir gamybos rodikliai, transporto apimtys tiriamajame rajone;
  • ekologiniai rodikliai: indikatorinių (retų ir būdingų) rūšių populiacijų gausa, sveikatingumas ir reprodukcinis pajėgumas;
  • fiziniai rodikliai: kranto linijos padėties kaita, uosto įplaukos kanalo gylio kaita, kopagūbrio morfologijos (aukščio ir tūrio, stabilumo) kaita.

Šiuos duomenis dažniausiai renka skirtingos institucijos. Todėl labai svarbu, kad jie būtų kaupiami vienoje vietoje arba būtų lengvai prieinami palyginimui. Jei stebėsenos programa pradedama „tuščioje vietoje“, t. y. jei iki tol tokie duomenys nebuvo renkami, būtina rengiant stebėsenos programą nuo pat pradžių pasitelkti visas profesionalių tyrinėtojų grupes, iš seno dirbančias tame regione, kuriam rengiama kompleksinės krantotvarkos ir stebėsenos programa.

Stebėsena – brangus darbas, kadangi didelių lėšų reikalauja darbuotojų mokymas ir išlaikymas, tinkamos įrangos įsigijimas, aerometodais renkamos informacijos pirkimas bei interpretavimas ir pan. Todėl į stebėsenos programą reikia įtraukti tik tų duomenų rinkimą, kurie tikrai yra būtini kranto zonos būklei ir jos pokyčiams įvertinti.

Štai kodėl prieš parengiant ir pradedant stebėsenos programą būtina atlikti daug išsamių parengiamųjų mokslinių tiriamųjų darbų, kurių paskirtis – kuo geriau pažinti kranto zonos gamtinius procesus, žmogaus veiklos poveikį jos ekologinei būklei, apčiuopti tuos kelis apibendrinančius rodiklius, kurių reguliarus stebėjimas ir palyginimas padėtų objektyviai įvertinti visos kranto zonos gamtinės ir socialinės sistemos pokyčius.

Atlikus išsamius parengiamuosius tyrimus, buvo pasiūlyta Kaštelos įlankos aplinkos būklės stebėsenos vykdymą pavesti vienai institucijai – agentūrai „ECO-Kaštelanski zaliv“. Buvo sumažintas stebimų rodiklių skaičius, apsiribojant mineralinių ir organinių teršalų (biologinio deguonies suvartojimo – BDS, bendro į jūrą patenkančio fosforo, azoto, sunkiųjų metalų) kiekio jūros priekrantėje, į jūrą įtekančių trijų upių paviršinio vandens kokybės ir teršalų nuotėkio į Adriją matavimais, oro ir dirvožemio kokybės tyrimais. Aplinkos būklės stebėsenos darbus agentūra užsako atlikti Kroatijos mokslo tiriamosioms institucijoms, be to, ji reguliariai gauna ir apdoroja aerometodais renkamus duomenis apie tvarkomą regioną, o visa apibendrinta informacija kaupiama ir sisteminama pačioje agentūroje.

Vertinimas

Kai duomenys apie kranto zonos aplinkos būklę surenkami ir apdorojami, jie leidžia įvertinti, ar įgyvendintos kompleksinės krantotvarkos priemonės leido pasiekti užsibrėžtų programos tikslų, ar nereikia keisti krantotvarkos strategijos ir metodų, kokie aktualiausi uždaviniai planuotini kitam programos etapui.

Jau minėti B. Cicin-Sain ir R. W. Knechtas ( Cicin98 ) išskiria tokius skirtingo lygio kompleksinės krantotvarkos programų tikslus, kurių siekimą būtina reguliariai vertinti:

  • 1-asis lygis: organizacinių struktūrų tobulinimas (pvz., vertinama, ar pasiteisino naujõs krantotvarkos agentūros įsteigimas, lyginant su senąja organizacine struktūra);
  • 2-asis lygis: krantonaudos ir krantotvarkos sprendinių tobulinimas (pvz., vertinama, ar reikia sumažinti pastatų skaičių paplūdimyje);
  • 3-asis lygis: socialinių ir ekologinių rodiklių gerinimas (pvz., vertinama, ar sumažėjo tarša, ar išaugo vietinių gyventojų pajamos ir kodėl);
  • 4-asis lygis: kranto zonos darni plėtra ir vietinių gyventojų gyvenimo kokybės gerėjimas (pvz., vertinama, ar krantotvarkos programa paskatino tausojantį gamtinių išteklių naudojimą).

4-ojo, aukščiausiojo, lygio tikslus įmanoma pasiekti tik praėjus keletui ar net keliolikai metų nuo programos įgyvendinimo pradžios, todėl pirmuosiuose etapuose daugiausia dėmesio reikia skirti pirmųjų trijų lygių tikslų pasiekimui vertinti.

Skiriami du vertinimo tipai. Krantotvarkos agentūra vykdo reguliarią stebėsenos programą, apdoroja duomenis, nuolat vertina programos rezultatus ir priima operatyvinius sprendimus, skirtus situacijai gerinti bei konfliktams spręsti. Kartą per keletą metų tikslinga atlikti išsamesnį KK programos vykdymo ir pasiekimų vertinimą, siekiant patobulinti strateginių klausimų sprendimą ir kartu parodyti visuomenei kompleksinės krantotvarkos programos privalumus, lyginant su ankstesne krantonaudos situacija bei užsitikrinti visuomenės paramą tolesniam jos vykdymui.

Klausimas, ar reikia sumažinti pastatų skaičių paplūdimyje ir kaip kompensuoti savininkų nuostolius – ypač aktualus JAV rytinėje pakrantėje, kur daugelis kadaise ant kopagūbrio statytų namų dėl krantų ardymo ilgainiui atsidūrė paplūdimyje

 

 


Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos