Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) Lietuvoje

 

Europos politika

Pradedant nuo 2004 m. liepos 21 d. nacionalinės, regiono ir vietos valdžios institucijos privalo taikyti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras priimant ir rengiant tam tikrus planus ir programas. Šių naujų teisės aktų pagrindas yra Europos direktyva 2001/42/EB „Dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo“.

SPAV tikslas

Strateginio pasekmių vertinimo tikslas yra užtikrinti, kad plėtros planų, strategijų ir programų pasekmės aplinkai būtų įvertintos ir suderintos iš anksto, prieš patvirtinant planus. SPAV procedūra skirta užtikrinti, kad visuomenė ir įvairios interesų grupės galėtų pareikšti savo nuomonę dėl numatomų plėtros planų, strategijų ir programų. Planavimo proceso metu visos pastabos turi būti svarstomos. Po plano ar programos patvirtinimo visuomenė informuojama apie priimtą sprendimą, argumentuotai pagrindžiant sprendimo būtinybę ir išaiškinant, kaip buvo atsižvelgta į visuomenės ir interesų grupių pareikštas aplinkosaugines pastabas ir reikalavimus. Galimo tarpvalstybinio poveikio aplinkai atveju kaimyninė valstybė, kuriai gali daryti poveikį planuojama plėtra, yra informuojama ir turi galimybę pareikšti pastabas, į kurias taip pat turi būti atsižvelgta priimant plėtros sprendimus.

Atsakomybė

Už visus SPAV proceso žingsnius atsakingi planų ir programų organizatoriai. Į procesą įeina vertinimo apimties nustatymas, vertinimo ataskaitos rengimas, konsultacijos su visuomene bei interesų grupėmis.

Kurie planai ir programos?

SPAV yra privalomas rengiant visus teritorinius ir sektorinius plėtros planus ir programas, kurie rengiami pajūrio juostoje ar daro tiesioginę įtaką pajūrio juostos, pakrantės ir priekrantės aplinkos būklei.

Įstatymų bazė

Informacija ir pagalba

Daugiau informacijos apie PAV ir SPAV galite gauti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos poveikio aplinkai vertinimo skyriuje, taip pat erdvinio planavimo ir regioninės plėtros skyriuje. (Šaltinis: LR aplinkos ministerija)