Jūs esate: / Kompleksinė krantotvarka / Sisteminis požiūris

Kranto zona kaip sistema

Krantotvarkos objektas yra kranto zona. Tai – labai sudėtinga geografinė sritis, kurioje sąveikauja daugybė pačių įvairiausių gamtinių ir socialinių veiksnių. Štai kodėl tinkama kompleksinės krantotvarkos programa turi būti pagrįsta geru kranto zonoje vykstančių procesų išmanymu ir atsižvelgti į visus gamtinių bei socialinių veiksnių sąveikos aspektus. Tai reiškia, kad kranto zonos valdymui ir tvarkymui būtina taikyti sisteminį požiūrį.

Sisteminis požiūris – metodologija, skirta moksliškai susisteminti ir organizuoti tyrimų duomenis į loginius modelius, kurie objektyviai atkurtų tikrovėje vykstančius procesus bei sąveikas. Šiame modulyje jūs susipažinsite su pradiniais kranto zonos sisteminės analizės etapais: suprasite, kas yra kranto zona kaip sistema, kokios yra jos sudedamosios dalys ir ribos.

Iš greta pateiktos schemos matyti, kad kranto zonos stabilumą ir kaitą kontroliuoja dvi tarpusavyje sąveikaujančios globalinės sistemos: sociumas (t. y. žmonija ir jos sukurta civilizacija) bei gamta.

Mūsų pasaulis

Pasaulis, kuriame gyvename, yra gamtos ir sociumo sąveikos rezultatas. Tiek gamta, tiek sociumas sukuria ribines sąlygas, lemiančias kranto zonos stabilumą ir kaitą. Kranto zonoje galima išskirti tris posistemes: gamtinę posistemę, priklausančią Gamtos sistemai, taip pat infrastruktūrą ir naudojimo funkcijas, priklausančias Sociumui. Kompleksinė krantotvarka (KK) vienija visas tris posistemes į vieną sistemingą visumą.


Atidžiau pažvelgus, kranto zonoje galima išskirti tris posistemes:

  • gamtinė posistemė apima visų trijų Žemės paviršiaus geosferų – atmosferos, litosferos ir hidrosferos – sąveikos abiotinius, biotinius ir cheminius procesus (vadinamuosius abc procesus). Gamtinėje posistemėje randasi ir atsikuria gamtiniai kranto zonos ištekliai;
  • naudojimo funkcijos apima visus žmonių interesus kranto zonoje: ūkinę veiklą, socialinius-ekonominius santykius, tvarkymo planus, teisines normas ir pan.;
  • infrastruktūrą sudaro techniniai įrenginiai bei statiniai kranto zonoje, o taip pat naudojimo funkcijoms vykdyti skirta institucinė infrastruktūra. Netinkama techninė ar institucinė infrastruktūra (arba jos trūkumas) sudaro prielaidas rastis gamtinės posistemės ir naudojimo funkcijų sąveikos stresams arba konfliktams.

Kompleksinės krantotvarkos uždavinys –pažinti, suprasti, stebėti ir valdyti visų trijų posistemių sąveikos procesus. Žemiau mes išsamiau panagrinėsime tik abi socialines posistemes – infrastruktūrą ir naudojimo funkcijas, nes gamtinės posistemės aprašymas pateikiamas daugybėje vadovėlių ir knygų (lietuvių kalba žr. Žaromskis96 2, Gudelis98 ).

Now, zoomed-in on the Coastal Zone, three subsystems can be defined: User functions, Infrastructure (part of the Human system) and the natural subsystem (part of the Nature system).

Below, the central position of ICZM is visualized in relation to the three subsystems.

The next two sections elaborate on the User Functions and Infrastructure. Treatment of the natural system is out of the scope of the current module and can be found in standard textbooks.  

 


Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos