Jūs esate: / Strateginė analizė / Kriterijų parinkimas

 

Prieš pradedant alternatyvių krantotvarkos strategijų kūrimą ir atranką, būtina itin kruopščiai parinkti kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamos ir lyginamos skirtingos strategijos. Netinkamai parinkti kriterijai gali suklaidinti ekspertus ir pareigūnus, lyginančius ir atrenkančius tinkamiausią alternatyvą. Pasirinkti tinkamus kriterijus padeda:

  • Problemos analizė: išsamus problemos apibūdinimas ir siekiamų pokyčių apibrėžimas leidžia geriau suprasti, kokie problemos aspektai yra visų svarbiausi. Kai kurie kriterijai tampa akivaizdūs jau šioje pradinėje strateginės analizės fazėje. Tampa aiškiau, kokius kriterijus reikia taikyti, norint įsitikinti skirtingų alternatyvų tinkamumu spręsti tą problemą. Labiausiai būtina atkreipti dėmesį į įvairių interesų grupių pageidavimus, trinties ir nesutarimų priežastis, iniciatyvas, kuriomis siekiama pakeisti esamą padėtį.
  • Strategijų ir sprendinių pobūdis. Parenkant kriterijus didelę reikšmę gali turėti ketinamų įgyvendinti strategijų bei sprendinių techninis, organizacinis ir net estetinis (pvz., įtakos krantovaizdžiui) pobūdis. Reikia pažymėti, kad kriterijai, parenkami atsižvelgiant į strategijų ar sprendinių pobūdį, dažniausiai būna kokybiniai, o ne kiekybiniai, todėl juos sunkiau taikyti, siekiant objektyviai palyginti alternatyvias strategijas ir sprendinius.
  • Analogiškų situacijų analizė. Galima remtis kitų analogiškų projektų ir programų rengimo patirtimi ir kūrybiškai pritaikyti ten naudotus vertinimo kriterijus savo kuriamoms strategijoms ir sprendiniams vertinti.
  • Kontrolinio sąrašo (katalogo), aprėpiančio visus įmanomus problemos vertinimo aspektus, sudarymas taip pat galėtų tapti pradiniu tašku siekiant parinkti tinkamus kriterijus alternatyvioms strategijoms palyginti. Yra sudaryta daug standartizuotų kriterijų katalogų, tačiau jais verta naudotis tik kaip pagalbine priemone, kadangi kiekvienos konkrečios problemos sprendimas yra savaip unikalus ir reikalauja nestandartinio mąstymo ir sprendimo. Azijos plėtros bankas yra parengęs išsamią standartizuotų krantotvarkos kriterijų katalogų apžvalgą (žr. ADB Environment Paper (1991) ).
Šalies makroekonominiai ir socialiniai rodikliai (pajamos, BVP vienam gyventojui, infliacija, nedarbo lygis), taip pat gali būti taikomi kaip krantotvarkos strategijų vertinimo kriterijai. Kitą centrinės valdžios iš anksto nustatomų strategijų tinkamumo kriterijų grupę sudaro erdvinio ir strateginio planavimo, aplinkosaugos, išteklių naudojimo, technologinės plėtros gairės bei reikalavimai. Lietuvos Vyriausybė 2002 m. patvirtino nacionalinę strateginio planavimo metodiką (LRV, 2002), kuria reikėtų remtis atliekant Lietuvos krantonaudos problemų strateginę analizę ir parenkant sprendinių vertinimo kriterijus.

Dar kartą grįžkite į modulio įvadą ir panagrinėkite svarbiausius vertinimo kriterijų tipus.

3 klausimas

Šalies vyriausybė ketina išgauti naftą ir dujas pajūrio žemumoje. Vietiniai žmonės nuogąstauja, kad išsiurbus naftą ir dujas, žemės paviršius įdubs ir jūra užlies tarptautiniu mastu vertingą pakrantės pelkių gamtos draustinį.

a) Apsvarstykite žemiau pateiktus kriterijus ir nuspręskite, kurie iš jų tinka įvertinti skirtingas pajūrio žemumos tvarkymo alternatyvas:

  • poveikio gamtai mastas;
  • midijų buveinių ploto sumažėjimas;
  • prognozuojami pajūrio žemumos paviršiaus sėdimo tempai;
  • pajamų iš planuojamos naftos ir dujų gavybos dalis bendrame šalies biudžete.
b) Patys pasiūlykite dar penkis kriterijus.

 

 

 

 

2 pratimas

Išvardykite po 10 kriterijų kiekvienai iš 1-ajame pratime Jūsų aprašytų penkių Lietuvos krantonaudos problemų, pagal kuriuos vėliau vertinsite šių problemų sprendinių tinkamumą.

[siųsti dėstytojui]

 Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos