Jūs esate: / Strateginė analizė / Strategijų vertinimas

Vertinamo strategijos poveikio tipai

Strategijos poveikis yra apibūdinamas kaip esamos situacijos pokytis, kuris įvyko dėl strategijos įgyvendinimo. Iš šio apibrėžimo išplaukia, kad strategijos poveikio vertinimo esmė – palyginti tikėtiną situaciją po strategijos įgyvendinimo su dabartine situacija.

Strategijos įgyvendinimo poveikiai gali būti skirstomi dvejopai:

 • tikslingas ir šalutinis poveikis;
 • tiesioginis ir netiesioginis poveikis.
 • Poveikio numatymas

  Prognozuojant tikslingą ir šalutinį krantotvarkos strategijos poveikį, didžiausią vaidmenį vaidina patirtis. Ypač daug žinių ir patirties reikia numatant ir įvertinant galimas sąsajas tarp įvairių poveikių. Rengiant strategijas, būtina atskleisti visus numatomus poveikius ir jų tarpusavio sąsajas, aiškiai parodant, kokį poveikį gali turėti įvairių veiksnių, naudojimo funkcijų ar sąlygų galimi pokyčiai. Numatomo poveikio ir jo pokyčių apibūdinimas gali būti tiek kiekybinis, tiek ir kokybinis (sužinokite daugiau)

  Strategijos įgyvendinimo kaštai

  Krantotvarkos strategijai įgyvendinti reikia pakankamų finansinių, gamtinių ir kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių. Kadangi šie ištekliai visuomet yra gana riboti, sėkmingam ir sparčiam siūlomos krantotvarkos strategijos įgyvendinimui dažnai tenka paaukoti kitus plėtros projektus. Tuomet prarandama nesukurta galima teritorijos vertė (angl. opportunity value), kurią galima buvo sukurti įgyvendinus alternatyvų projektą. Dėl to alternatyvaus projekto atidėjimo negautos pajamos vadinamos galimomis pajamomis (angl. opportunity costs). Galima (bet prarasta) vertė ir galimos (bet prarastos) pajamos būtinai turi būti pridėtos prie visų kitų siūlomos krantotvarkos strategijos įgyvendinimo kaštų, siekiant palyginti suminius skirtingų alternatyvų įgyvendinimo kaštus. (sužinokite daugiau)

  Piniginiai metodai

  Pats geriausias, nors ir ne visuomet įmanomas, būdas kiekybiškai įvertinti tikslingą ir šalutinį krantotvarkos strategijos poveikį yra išreikšti jį pinigine išraiška. Todėl įvertinant skirtingų krantotvarkos alternatyvų tinkamumą dažnai taikoma ekonominio vertinimo, arba kaštų ir naudos, analizė. Ekonominio vertinimo metodai yra labai įvairūs. Pagal objektą jie skirstomi į vartojamosios ir visuminės vertės nustatymo metodus, o pagal tipą – į tiesioginio ir netiesioginio vertinimo. Intarpe jau buvo minėtas pavyzdys, kaip galimai teritorijos vertei nustatyti taikomas priklausomasis vertinimas (angl. contingency valuation), tiesiogiai apklausiant potencialius šios teritorijos lankytojus, t. y. regiono ar net visos šalies gyventojus, kiek jie sutiktų mokėti už kopų arealo išsaugojimą gamtosaugai ir turizmui (išsamiau žr. „Kompleksinės krantotvarkos modulio“ skyrelį „Poveikio aplinkai vertinimas“).

  Taikant kaštų ir naudos analizę, alternatyvios krantotvarkos strategijos lyginamos pagal jų socioekonominį rentabilumą. Jam įvertinti naudojamas naudos ir kaštų (N/K) santykis bei vidinis grąžos rodiklis (VGR). (sužinokite daugiau)

  5 klausimas

  Kuris iš žemiau išvardytų teiginių yra teisingas arba ne?

  teisingas neteisingas  
  Siekiant išvengti apsauginio pajūrio kopagūbrio nuardymo, paplūdimys dirbtinai maitinamas nešmenimis. Tai, kad jis tampa patrauklesnis turistams, yra tiesioginis maitinimo nešmenimis poveikis
  Nagrinėjant priekrantės maitinimą nešmenimis kaip galimą krantosaugos strategiją, jei nešmenys paimami gilinant gretimą uosto įplaukos kanalą, gilinimo kaštai neįskaičiuojami, lyginant šią strategiją su kitomis krantosaugos alternatyvomis
  Nagrinėjant kopų arealo panaudojimą vandenvalos įrenginiams statyti, neįskaičiuojami nuostoliai dėl galimo turistų skaičiaus sumažėjimo, kadangi nepaisant kopų patrauklumo ten nėra jokių turistų, nes nėra privažiavimo kelių

   

   

  4 pratimas

  1-ajame, 2-ajame ir 3-iajame pratimuose Jūs aprašėte penkias Lietuvos krantonaudos problemas, pasiūlėte po 3 skirtingus sprendinius kiekvienai iš šių problemų spręsti ir nustatėte 10 kriterijų šioms alternatyvoms vertinti. Dabar pasirinkite dvi problemas ir aprašykite kiekvieno kriterijaus tikėtinus kiekybinius pokyčius, įgyvendinus kiekvieną iš siūlomų sprendinių, skirtų toms problemoms spręsti. Jūs galite nuspręsti savarankiškai arba pasikonsultuoti su krantotvarkos ekspertais.

  [siųsti dėstytojui]

     Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos