1. Projekto iniciatorius

Pesisir Tropikana – besivystančios šalies regionas. Todėl ekonominės struktūros gerinimas čia yra pirmaeilis uždavinys. Tokiomis sąlygomis geriausia būtų, jei kompleksinės krantotvarkos projektą inicijuotų valstybinės institucijos, atsakingos už ekonomikos plėtrą: regiono administracija, regiono ekonominės plėtros agentūra, regioniniai pramonės ir amatų rūmai arba regioninis ūkio departamentas.

Kaip minėta, i nvesticijoms į šio regiono kompleksinės krantotvarkos programą yra skirta 200 mln. pesų Pasaulio banko paskola . Todėl Pasaulio banko atstovybė Tropikanoje taip pat galėtų būti projekto iniciatorė. Geriausia būtų, jei kompleksinės krantotvarkos projekto iniciatoriumi būtų visų aukščiau išvardytų regiono valdžios institucijų ir Pasaulio banko atstovybės įsteigtas konsorciumas.


[Pratybų klausimai. 1 etapas]2. Aspektai

Šie regiono gamtiniai ir socialiniai aspektai yra svarbiausi :


[Pratybų klausimai. 1 etapas]3. Ateities krantonaudos ir krantotvarkos kryptys

Kova prieš nusikalstamumą. Būtina sutelkti ir apmokyti didesnes policijos pajėgas.


[Pratybų klausimai. 1 etapas]4. Fizinės ribos

Šiame pratime paprastumo dėlei geriausia apsiriboti ta Pesisir Tropikanos regiono dalimi, kuri pavaizduota kartoschemoje.


[Pratybų klausimai. 1 etapas]5. Gamtiniai ir socialiniai krantonaudos problemos aspektai

Svarbiausi gamtiniai ir socialiniai aspektai apibūdinant sprendžiamą krantonaudos problemą:


[Pratybų klausimai. 1 etapas]6. Interesų grupės ir socialiniai partneriai

Skiriamos trijų tipų Pesisir Tropikanos krantonaudos programos interesų grupės:

a) regiono viduje:

b) už regiono ribų:


[Pratybų klausimai. 1 etapas]7. Kompleksinės krantotvarkos programos finansavimo sprendimų priėmimas Pesisir Tropikanoje

Sprendimus dėl kompleksinės krantotvarkos programos finansavimo Pesisir Tropikanoje turėtų priimtikompleksinės krantotvarkos projekto iniciatorius, t.y.visų regiono valdžios institucijų ir Pasaulio banko atstovybės įsteigtas konsorciumas. Suprantama, kompleksinės krantotvarkos programai turėtų pritarti tiek nacionalinė Vyriausybė, tiek ir regiono visuomenė.


[Pratybų klausimai. 1 etapas]8. Rodikliai

Prieš nustatant reikšmingus rodiklius, kurie padėtų išsamiai apibūdinti esamą situaciją kiekybiniu atžvilgiu, mes turime nustatyti svarbiausias mūsų krantotvarkos strategijos kryptis ir tikslus. Pavyzdžiui, turime apsispręsti, kam teiksime pirmenybę – darbo vietų kūrimui ar gamtosaugai ir aplinkosaugai? Kokie kompleksinio regiono tvarkymo uždaviniai mums yra svarbiausi? Kur pasireiškia aštriausi konfliktai ir kaip reikia juos spręsti?

Šiose pratybose mes apsiribosime tokių sektorių analize ir jų plėtros sprendinių kūrimu:

Galimi tokie rodikliai Pesisir Tropikanos „nulinei“ situacijai apibūdinti (sklaiusteliose nurodyti matavimo vienetai):


[Pratybų klausimai. 1 etapas]


9. Pesisir Tropikanos „nulinė“ situacija

Deja, ne visus rodiklius įmanoma apibūdinti iš turimų duomenų. Esminės informacijos stygius gali labai padidinti siūlomų sprendinių neapibrėžtumo laipsnį. Pradiniame analizės etape tenka apsiriboti tik tokiais bendrąją ekonominę situaciją apibūdinančiais duomenimis:
 

Ūkio šaka Metinė ekonominė vertė
(mln. pesų)
Darbo vietų skaičius Pastabos
Alavo gavyba 100 15,000 Nėra kasiterito rūdos sodrinimo
Žemės ūkis 55 60,000

Žvejyba 30 30,000 6000 valčių ir laivelių
Akvakultūra - -

Turizmas 15 7,500

Kita 100 56,000


[Pratybų klausimai. 1 etapas]10. Siekiamas ekonominės ir ekologinės situacijos pagerėjimas

Pradinių duomenų stygius neleidžia mums pakankamai patikimai apibūdinti siekiamo Pesisir Tropikanos ekonominės ir ekologinės situacijos pagerėjimo. Kol kas galima tik konstatuoti, kad kuriama kompleksinės krantotvarkos strategija turėtų siekti ilgalaikėje perspektyvoje:


[Pratybų klausimai. 1 etapas] [Pratybų klausimai. 2 etapas]