12. „Nulinė“ Pesisir Tropikanos krantotvarkos strategija

Prieš formuluojant „nulinę“ krantotvarkos strategiją, būtina išsiaiškinti, ar numatoma savaiminė (stichiška) krantonaudos plėtra. Jei nenumatoma, tuomet „nulinė“ strategija yra identiška esamos situacijos aprašymui.

Šiose pratybose mes numatome savaiminę (stichišką) krantonaudos plėtrą Pesisir Tropikanoje. Todėl „nulinę“ strategiją apibūdiname tokiais rodikliais:  

Ūkio šaka Savaiminio vystymosi tempas (%)
Alavo gavyba 1.0
Žemės ūkis 1.5
Žvejyba 2.0
Akvakultūra 0.0
Turizmas 1.0


[Pratybų klausimai. 3 etapas]



13. Scenarijai

Scenarijai skirti prognozuojamų ir nuo mūsų valios nepriklausomų išorės sąlygų pokyčiams apibūdinti. Pesisir Tropikanos atveju prognozuojant išorės sąlygų pokyčius, svarbu įvertinti tokius aspektus:

Šiose pratybose mes prognozuojame tokius išorės sąlygų pokyčius:


[Pratybų klausimai. 3 etapas]



14. Investavimo alternatyvos

Svarstytinos tokios alternatyvos investuoti 800 mln. pesų į Pesisir Tropikanos krantotvarką:


[Pratybų klausimai. 3 etapas]



15. Ribojantys veiksniai

Kaip matėme iš intarpe pateiktų Pesisir Tropikanos plėtros galimybių aprašymo, šią plėtrą riboja daugelis veiksnių:

Didelė konkurencija dėl ribotų išteklių tarp ūkio šakų gali sukelti daug plėtros konfliktų. Nesprendžiami konfliktai ir nedarni plėtra, ignoruojanti kompleksinės krantotvarkos principus, taptų opiausiu ribojančiu veiksniu, galinčiu sužlugdyti pačios geriausios investicinės strategijos rezultatus. Būtina iš anksto aptarti galimus sprendinius, kurie visų pirma padėtų rasti atsakymus į tokius klausimus: kaip suderinti ryžininkystės intensyvinimo planus Pesisir Tropikanos regione su hidroenergetikos ir alavo rūdos perdirbimo pajėgumo didinimo planais? Kaip tinkamai sutalpinti į siaurą pakrantės juostą Portarboro gyvenamuosius rajonus, viešbučius ir akvakultūros ūkius, tuo pat metu paliekant vietos gamtos draustiniui? Kaip išvengti alavo rūdos gavybos ir uosto plėtros neigiamo poveikio žvejybai, akvakultūrai, ryžininkystei, rekreacijai ir gamtosaugai? Kaip suderinti urbanizacijos, pajūrio turizmo plėtros ir gamtosaugos interesus?

Siekiant darniai išspręsti šiuos ir kitus plėtros konfliktus ribojančių veiksnių poveikio sąlygomis, būtina pirmiausia aiškiai apsibrėžti darnios plėtros uždavinius. Šiose pratybose mes nustatome tokius Pesisir Tropikanos regiono ilgalaikės plėtros uždavinius:

Derinant šiuos uždavinius su ribojančių veiksnių apibrėžiamomis plėtros sąlygomis, išryškėja tokios alternatyvių strategijų kūrimo kryptys:


[Pratybų klausimai. 3 etapas] [Pratybų klausimai. 4 etapas]