Jūs esate: / Rizikos aplinkai vertinimas / Įvadas į RAV

Tinkamas gamtinių grėsmių ir žmogaus veiklos keliamos rizikos kranto zonos aplinkai numatymas, jų mastų įvertinimas ir prevencija – būtina sąlyga darniai krantonaudai ir kompleksinei krantotvarkai. Neįvertinus gamtinių grėsmių ir žmogaus veiklos keliamos rizikos kranto zonos aplinkai, joje vykstantiems procesams, galima sužlugdyti pačias sėkmingiausias krantotvarkos strategijas ir brangiausius investicinius projektus.

Beatodairiška krantonaudos plėtra pasaulyje lėmė vis didėjančius kranto zonos gyventojų, ekosistemų ir nekilnojamojo turto nuostolius dėl įvairiausių stichinių nelaimių. Skaudžiausią poveikį kranto zonai daro tokie katastrofiniai reiškiniai kaip uraganai, potvyniai, cunamiai, tanklaivių katastrofos. Siekiant išvengti ar bent sumažinti stichinių nelaimių poveikį, būtina kruopščiai įvertinti jų grėsmę kiekvienai kranto zonoje planuojamai veiklai. Taip pat siekiant išvengti neigiamo žmogaus veiklos poveikio kranto zonos aplinkai, kurį galėtų sustiprinti nepalankios gamtinės aplinkybės, būtina atlikti kiekvieno potencialiai rizikingo krantonaudos projekto rizikos aplinkai vertinimą. Rizikos aplinkai vertinimas (RAV) privalo būti sudėtinė kiekvienos kompleksinės krantotvarkos programos ar projekto dalis.

Rizikos kranto zonos aplinkai valdymas – priemonių, skirtų krantotvarkos strategijų saugiam įgyvendinimui ir jų rezultatų ilgalaikiam patikimumui užtikrinti, visuma.

 


Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos