Bioróżnorodność

 

 

Korzyści

Korzyści z bioróżnorodności są ściśle powiązane z wartościami ekonomicznymi, które reprezentują, i ich wpływem na zrównoważony rozwój. 

Korzyści z ochrony bioróżnorodności mogą być skategoryzowane następująco:

I. ZASOBY BIOLOGICZNE

II. USŁUGI ECOSYSTEMU
1. Ochrona zasobów wodnych
2. Formowanie i ochrona gleby
3. Przechowywanie i cykliczne korzystanie ze składników odżywczych
4. Rozbicie i absorpcja zanieczyszczeń
5. Przyczynianie się do stabilności klimatu
6. Utrzymanie ekosystemów
7. Odtworzenie po nieprzewidywalnych zdarzeniach
III. KORZYŚCI SPOŁECZNE
1. Badania, edukacja i monitorowanie
2. Rekreacja i turystyka
3. Wartości kulturowe
Każda z trzech wymienionych kategorii może być powiązana z wpływem ekonomicznym. Taki wpływ może być:
  • bezpośredni, w takim sensie, że posiada bezpośrednią wartość ekonomiczną, jak lekarstwa, drewno, turystyka, itp., lub
  • pośredni, w takim sensie, że wartość ekonomiczna wynika z lepszej infrastruktury ekonomicznej i często zrównoważonej, jak badania, edukacja czy metody ochrony. 
 
Przykład: Zrównoważony rozwój turystyki i ochrona bioróżnorodności, Belek, Turcja. 

Belek jest nadmorską wsią w dystrykcie Serik, położoną 40 km od miasta Antalya. Granicami regionu są strumień Aksu na zachodzie, strumień Acisu na wschodzie, Morze Śródziemne na południu i góra Tahtali na północy. 

Ogólna charakterystyka

  • Region Belek został określony przed rokiem 1990 jako jedno z najważniejszych miejsc lęgowych żółwi morskich na tureckim wybrzeżu Morza Śródziemnego. 
  • Jedną z najbardziej wyjątkowych cech Belek jest linia brzegowa o długości 29 kilometrów, uformowana przez wydmę brzegową. Szerokie obszary piaszczystych wydm i piękne lasy z charakterystyczną lokalną roślinnością czynią ten obszar bardzo ważnym, jeżeli chodzi o bioróżnorodność. 
  • W regionie Belek istnieje 11 różnych systemów, takich jak morze, wydma piaszczysta, lasy, pastwiska, bagna, mulista równina, kanały, obszary rolnicze, obszary zamieszkane, winnice i obszary górzyste, które tworzą wiele różnych ekosystemów. 
  • Obszar ten jest regionem bardzo atrakcyjnym dla turystyki, zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej. W roku 1995 działało 18 hoteli z 15 000 miejsc noclegowych. Rozwój turystyki trwa nadal wraz z budową nowych hoteli i pensjonatów. 
  • Pobliska Równina Serik jest bardzo znana ze swojej rolnej żyzności. W tym regionie bardzo rozwinięte jest rolnictwo i uprawa szklarniowa. 
ZZOP w Belek

W tym kontekście interesujące może być stowarzyszenie BETUYAB (Stowarzyszenie Inwestorów Turystycznych w Belek). 

W tym kontekście interesujące może być stowarzyszenie BETUYAB (Stowarzyszenie Inwestorów Turystycznych w Belek). 
Jest to stowarzyszenie zarządcze, założone w roku 1988 przez firmy inwestujące w regionie, ze wsparciem i pod przewodnictwem Ministerstwa Turystyki. Każda firma inwestująca w Centrum Turystyczne Belek jest zobowiązana do bycia członkiem BETUYAB. Stowarzyszenie to ma na celu stworzenie zrównoważonej turystyki w Belek. Cele stowarzyszenia BETUYAB i jego działalność są realizowane poprzez współpracę pomiędzy inwestorami, lokalnymi mieszkańcami, oficjalnym stowarzyszeniem oraz odpowiednimi ministerstwami. Jest ono odpowiedzialne za infrastrukturę (zaopatrzenie w wodę, zbieranie i oczyszczanie ścieków, łączność, transport, gospodarkę odpadami stałymi itp.) konieczną dla rozwoju turystyki. Wraz z organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami przeprowadzone zostały różne projekty z zakresu ochrony przyrody w celu zbadania infrastruktury ekologicznej i jej zróżnicowania regionalnego oraz w celu opublikowania dokumentów na temat różnorodności biologicznej. 
 

Rezultaty

Zorganizowane i zinstytucjonalizowane zintegrowane zarządzanie jest odpowiednim sposobem na stymulowanie zrównoważonego rozwoju w obszarze przybrzeżnym. Stowarzyszenie Inwestorów Turystycznych w Belek może być dobrym przykładem prób koordynacji zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i ochrony bioróżnorodności pomiędzy firmami prywatnymi, organizacji pozarządowymi i rządowymi. 
 

Dalsze informacje:
ˇ http://srch0.un.org/esa/sustdev/success/tour3.htm
ˇ http://env.erciyes.edu.tr/Yelkovan/OJT/Belek-OJT/Belek.htm
 

 
Pytania

1. Wybierz poprawną odpowiedź/odpowiedzi:
a. Niektóre gatunki roślin i zwierząt są nadal przydatne dla celów medycznych.
b. Niektóre gatunki roślin i zwierząt były przydatne dla celów medycznych w przeszłości, ale obecnie zostały zastąpione nowoczesnymi lekami. 
c. Spośród gatunków roślin i zwierząt tylko "Aspiryna" jest nadal przydatna dla celów medycznych. 
d. Niektóre gatunki zwierząt są przydatne w dziedzinie medycyny jedynie do wykonywania testów zamiast ludzi. 
 

2. Wybierz poprawną odpowiedź/odpowiedzi:
a. Obszary podmokłe są przydatne do wytrącania nawozów, metali ciężkich, substancji organicznych i zawiesin ciał stałych ze ścieków. 
b. Bagna są przydatne do utrzymywania cykli hydrologicznych. 
c. Bagna mogą działać jako bufor na wypadek ekstremalnych zdarzeń, takich jak powódź czy susza. 
d. Szkody powodowane przez bagna przewyższają korzyści, dlatego należy zlikwidować wszystkie bagna. 

Przykład: Mierzeja Kurońska, Rosja
 

Mierzeja Kurońska jest jedną z największych akumulacyjnych form lądowych na Morzu Bałtyckim. Miejsce to jest zapisane na liście Światowego Dziedzictwa jako międzynarodowy, rosyjsko-litewski zespół kulturalny. Jego pozycja geograficzna i warunki rzeźby terenu warunkują unikatowość i osobliwość Mierzei. Główne elementy terenu składają się z zespołów wydm, które należą do najwyższych w Europie (do 68 m wysokości), rozciągających się wzdłuż półwyspu na długości ponad 70 km. 
 

Ze względu na swoją pozycję geograficzną i orientację z północnego wschodu na południowy zachód, Mierzeja jest drogowskazem dla wielu migrujących gatunków ptaków. Łączy ona ptaki wędrowne lecące z północno-zachodniej Rosji, Finlandii i krajów wschodniego regionu morza Bałtyckiego do Europy Środkowej i Południowej. Każdej wiosny i jesieni od 10 do 20 milionów wędrownych ptaków przelatuje nad Mierzeją Kurońską, a znacząca ich liczba zatrzymuje się tutaj na żer i odpoczynek. Ze względu na to, że ptaki migrujące są tak silnie skoncentrowane na Mierzei, jest ona bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu obszarów przyrody chronionej wzdłuż drogi przelotu Morze Białe – Bałtyk. Wśród populacji ptaków wędrownych jest wiele rzadkich i zagrożonych gatunków, znajdujących się w Czerwonych Księgach w Rosji, Europie i na całym świecie. 

Krajobrazy Mierzei Kurońskiej nie zostały stworzone wyłącznie w wyniku procesów naturalnych, ale również na skutek działalności człowieka, i są przykładem harmonijnej interakcji pomiędzy przyrodą a ludźmi. Plemię Kursiai, który zamieszkiwał Mierzeję Kurońską w przeszłości, zniknął, ale jego dziedzictwo etnograficzne jest nadal widoczne. Można tu odnaleźć krajobraz wioski rybackiej pogrzebanej przez piaszczyste wydmy w XVIII-XIX wieku. Mierzeja jest bogata w elementy dziedzictwa kulturalnego. Ochronne budowle inżynieryjne, unikatowe w swojej skali, są bardzo ważne z punktu widzenia historii, nauki i sztuki. Osady rybackie, stanowiska archeologiczne i religijne konstrukcje architektoniczne są doskonale zintegrowane z krajobrazem. Mierzeja Kurońska jest cudownym fenomenem przyrodniczym, nieporównywalnym w swoim pięknie i scenerii z żadnym innym miejscem w regionie Bałtyku. Różnorodna i silnie zróżnicowana rzeźba wydm Mierzei Kurońskiej, w połączeniu z zielenią lasów, jasną bielą piaszczystych plaż i bezkresnymi przestrzeniami Morza Bałtyckiego, reprezentuje ważne wartości estetyczne. 
http://www.greenpeace.ru/english/3950


 

BackForward