Hodowla zasobów, rezerwuary populacji

Obszary naturalne zapewniają systemy wsparcia dla wartościowych komercyjnie korzyści środowiskowych. Niektóre siedliska chronią krytyczne etapy życia lub elementy dzikich populacji, które są szeroko i w sposób dochodowy wykorzystywane poza tymi siedliskami; chodzi tu np. o obszary tarlisk w namorzynach i na mokradłach.  Na przykład, kiedy obszary namorzyny są karczowane dla potrzeb rozwoju kurortów i miast, zmniejsza się też liczebność gatunków odławianych ryb, dla których namorzyny są tarliskiem. Dlatego niektóre z tych kluczowych siedlisk zostały ogłoszone obszarami chronionymi ze względu na swoją ważność dla utrzymania populacji ryb i innej fauny morskiej (Olsen, 1977; Ivanovici, 1983).

W Chorwacji istnienie stawów jest kluczowe dla bogatej bioróżnorodności na wyspie Cres, i przyczynia się do ochrony. Kolonia może przetrwać tylko dopóty, dopóki owce na wyspie są hodowane w tradycyjny, ekstensywny sposób, który wymusza istnienie zbiorników z wodą pitną.