Serwituty

Serwituty są umowami, które nakładają na właścicieli określone zobowiązania. Są one przypisane do nieruchomości i wiążące dla prawnych następców. Stworzone w systemie prawa rolnego, zabezpieczają one korzyści dla jednej nieruchomości kosztem przyległych ziem. Niewielka liczba krajów pozwala obecnie na tworzenie serwitutów dla celów ochrony przyrody i uchyla wymaganie sąsiedztwa. Agencja ochrony przyrody lub organizacja pozarządowa może zawrzeć z właścicielem nieruchomości umowę zakazującą określonych form zagospodarowania gruntu, a przyszli właściciele muszą podporządkować się tym zakazom. Organ ochrony przyrody może w niektórych przypadkach sprzedawać swoje własne nieruchomości z przypisanymi im serwitutami (ograniczonymi prawami rzeczowymi).