Eutrofizacja

Woda spływająca z obszarów rolniczych, gospodarczych i przemysłowych, płynąca rzekami do morza, niesie rozpuszczone nawozy i azotany. Ogromny rozkwit glonów jedno- i wielokomórkowych zmienia bilans materii organicznej w morzu. Materia organiczna akumuluje się w wodach powierzchniowych i w dnie, które staje się muliste, z dużą koncentracją materii organicznej, niskim poziomem tlenu i wysokim stężeniem siarkowodoru (H2S). W rezultacie znika wiele gatunków bezkręgowców i ryb.