Różnorodność krajobrazowa: wpływ ludzkości na przyrodę

Krajobrazy składają się ze zbiorów elementów przyrodniczych i kulturowych, które zostały ukształtowane przez wpływ człowieka. W Europie Zachodniej i Środkowej dziewiczego krajobrazu nie ma już prawie nigdzie. Rozwijając rolnictwo ludzie stworzyli lasy odroślowe. Niektóre krajobrazy są całkowicie sztuczne, jak na przykład rezerwat przyrody Minsmere w Anglii, oraz – w pewnym stopniu – mokradła Poitou i Landes forest we Francji.

Pojęcie różnorodności krajobrazowej uwzględnia relacje między krajobrazami:

ich strukturę terytorialną, dynamikę i wzajemne powiązania, widziane przez jednostki i społeczności poprzez różne kultury lokalne, regionalne i narodowe.

Krajobrazy, w całej swojej jakości i różnorodności, są kształtowane przez działania ludzkie podejmowane na przestrzeni tysięcy lat. Nieustannie ewoluują, zawdzięczając to ciągłym zmianom w sposobach, na jakie społeczności wykorzystują ziemię. W rezultacie krajobrazy ucieleśniają zbiorową pamięć przyrody i jej mieszkańców, tworząc złożony element krajobrazu.
 

Różnorodność ekosystemów: środowisko w ciągłej ewolucji

Ekosystem jest złożony ze społeczności organizmów, ich środowiska i wzajemnych powiązań między nimi. Ekosystemy są formowane w wielu różnych skalach, od miejsc w skali mikro do całej biosfery. Las stanowi ekosystem, podobnie jak pień martwego drzewa, rzeka, staw, góra, morze i cała planeta.

Ekosystem jest dynamiczną jednostką, w której kompozycja, struktura i role różnych elementów składowych nieustannie ewoluują na przestrzeni czasu.
 

Trudno jest ocenić dokładną rolę bioróżnorodności w złożoności ekosystemów. Nie wiemy, w jakim stopniu poszczególne cechy ekosystemu, takie jak pierwotna produkcja i rozkład, zawdzięczają bioróżnorodności swoje przetrwanie. Niemniej jednak zaobserwowano, że określone gatunki (znane jako gatunki "dominujące" lub "kluczowe") mają istotny wpływ na strukturę i funkcje ekosystemu.

Różnorodność siedlisk: krajobrazy i ekosystemy