Udział społeczności lokalnej

Udział lokalnej społeczności można opisać jako zachęcanie ludzi do mobilizowania ich własnych możliwości, bycia aktorami działań społecznych, a nie tylko biernymi przedmiotami, zarządzania zasobami, podejmowania decyzji, i kontrolowania działań, które mają wpływ na ich życie. Możliwa jest klasyfikacja projektów w zależności od ich podejścia do planowanych beneficjantów oraz relacji z nimi: Istnieje pięć głównych obszarów, w których lokalna społeczność może uczestniczyć w projektach:
1. zbieranie informacji;
2. konsultacje;
3. podejmowanie decyzji;
4. inicjowanie działań;
5. ocena.

Udział lokalnej społeczności w projektach w dziedzinie ochrony przyrody implikuje konsekwentne zaangażowanie lokalnej ludności w strategiczne zagadnienia projektu, a nie tylko okazjonalny lub ograniczony udział w codziennych działaniach.

Można wyróżnić dwa zasadnicze podejścia do organizacji i podtrzymania udziału społeczności w projektach:

Naturalne są konflikty interesów pomiędzy zdolnością lokalnej ludności do zarabiania na życie a zarządzaniem pobliskimi obszarami chronionymi. Projekty mogą i powinny łagodzić takie konflikty interesów przez promowanie alternatywnych źródeł dochodu i programy edukacyjne. Nie należy jednak oczekiwać, że konflikty znikną.