Utrzymywanie korytarzy i fragmentów naturalnych siedlisk

Rozczłonkowanie naturalnych ekosystemów jest ogólnie postrzegane jako jedno z największych zagrożeń dla bioróżnorodności. Rozczłonkowanie ma miejsce, gdy ludzka działalność, taka jak rozwój rolnictwa, leśnictwa lub urbanizacja usuwają znaczne skrawki naturalnego ekosystemu i zastępują je silnie zmodyfikowaną szachownicą, w której pozostają niewielkie skrawki naturalnego ekosystemu. Korytarze miejscowej roślinności, łączące te skrawki, są często widziane jako rozwiązanie w tej sytuacji, jednak decyzja o uwzględnieniu korytarzy w sieci ochrony przyrody musi być podejmowana przy uwzględnieniu wielu czynników. Jest bardzo ważne, aby zachować trasy migracji tarliskowej ryb w rzekach.