Zarządzanie bioróżnorodnością w rybołówstwie

Łowiska oraz ekosystemy przybrzeżne i morskie, które je wspierają, są traktowane jako zasoby będące wspólną własnością w jeszcze większym stopniu niż lasy. Nadmierne połowy zmieniają względne rozpowszechnienie gatunków, jak również demograficzną i genetyczną strukturę populacji. Ze 176 najważniejszych gatunków ryb, które są śledzone przez Organizację Żywności i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO), 30% jest nadmiernie eksploatowanych. Przy oczekiwanym podwojeniu się ludności świata do roku 2050 i rosnących oczekiwaniach dotyczących jakości życia ludzki popyt na produkty rybne będzie wzrastał, nawet jeśli konsumpcja na głowę spadnie.