Monitorowanie i badania (w trakcie weryfikacji)

Monitorowanie środowiska to pomiar parametrów środowiskowych w regularnych odstępach przez dłuższe okresy czasu. Monitorowanie pozwala na ocenę zmian środowiskowych i biologicznych w ekosystemie i ma na celu odróżnienie naturalnych fluktuacji od nieprawidłowych zmian. Służy również odkryciu zależności przyczynowo-skutkowych między zmianami w środowisku a zmianami w zbiorowości biologicznej. Monitorowanie jest niezbędne przy pomiarze postępu w działaniu oraz efektywności środków służących ochronie przyrody, ale jeszcze cenniejsze jest monitorowanie systemów morskich w dłuższych okresach czasu, w celu wykrycia biologicznych trendów pojawiających się w reakcji na naturalne zaburzenia w środowisku, jak i na zmiany wywołane przez działalność ludzką.