Zintegrowana polityka krajowa

Ma ona na celu rozwój i zastosowaniu w praktyce zintegrowanych strategii krajowych w celu zrównoważonego wykorzystania zasobów biologicznych.

Rozwój zintegrowanej polityki wykorzystania zasobów biologicznych jest niezbędny w celu skoordynowania czynności na wszystkich szczeblach administracji. Ma to zapewnić sytuację, gdzie przy działaniach rozwojowych uwzględnia się pełnię konsekwencji społecznych i ekologicznych, a także koszty utraconych korzyści. Polityka ta daje gwarancję, że jest odpowiednio wzięty pod uwagę interes społeczny.

Zintegrowana polityka stworzy również szansę na wzięcie przez ludzi odpowiedzialności za wpływ swej działalności na różnorodność biologiczną, wliczając w to wykorzystanie zasobów, i na uczestnictwo w osiąganiu ekologicznej równowagi w ramach różnych gałęzi gospodarki czy stylów życia.

Lepsze zarządzanie zasobami biologicznymi jest niezbędne dla ekologicznie zrównoważonego zużycia i dochodzi się do niego na różne sposoby, między innymi poprzez proces ekologicznie zrównoważonego rozwoju. Proces ten wzbogaca nas w wiedzę, czego należy dokonać, by lepiej zarządzać zasobami biologicznymi. Lepsze zarządzane lasami, łowiskami, ziemiami uprawnymi i pastwiskami jest niezbędne dla zainteresowanych branż, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie znaczących korzyści w ochronie biologicznej różnorodności. Inne sektory i obszary, które mogłyby również zyskać na lepszym zarządzaniu, to obszary miejskie i przybrzeżne, sektor przemysłowy i wydobywczy, jak również rozwój infrastruktury.