Wykorzystanie dzikiej przyrody

Ma to na celu osiągnięcie ochrony różnorodności biologicznej poprzez przyjęcie ekologicznie zrównoważonych praktyk zarządzania dziką przyrodą.
Implikuje to opracowanie zintegrowanych technik zarządzania przestrzennego, rozciągającego się na obszary chronione i inne obszary. Należy położyć nacisk na badania w kierunku praktycznych, ekonomicznych metod ochrony naturalnych siedlisk, w tym pozostałości po naturalnych środowiskach oraz łączących je korytarzy, oraz technik zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym.