Woda (w trakcie weryfikacji)

Celem jest zarz?dzanie zasobami wodnymi w zgodzie z celami ochrony bioró?norodno?ci oraz w celu zaspokojenia potrzeb ekonomicznych, spo?ecznych i komunalnych.