Bioróżnorodność

 

 

Finansowanie

Zintegrowane zarządzanie bioróżnorodnością zwykle wymaga (dodatkowych) zasobów pieniężnych

Programy dotacji

Wydaje się, że najłatwiejszą drogą zebrania funduszy jest ubieganie się o programy dotacji międzynarodowych instytucji jak Komisja Europejska czy Globalny Fundusz Środowiska (GEF) Banku Światowego. Podobne programy są prowadzone także przez większość ministerstw środowiska, na skalę krajową i regionalną. W dodatku, istnieją fundacje ustanowione przez partie polityczne, przemysł czy jednostki, i wszystkie one mogą dostarczyć odpowiednich dotacji. Programy te mogą finansować częściowo lub w całości kampanie informacyjne i/lub marketingowe, podręcznik dla miejscowych nauczycieli, wizytę naukową w sąsiednim kraju, badania naukowe, jeśli mogą one dostarczyć kluczowych danych dla zarządzania, a także rozwój miejscowego planu zarządzania.

Kredyty

Inwestycje w infrastrukturę, takie jak np. unowocześnienie miejscowej oczyszczalni ścieków zwykle wymagają kredytu. Banki rozwoju, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,  Nordyckie Ekologiczne Stowarzyszenie Finansowe (NEFCO) czy programy rządowe mające na celu pomoc w (zrównoważonym) rozwoju lokalnym, zapewniają 'miękkie' kredyty, pod warunkiem przedstawienia im przekonującego biznesplanu dotyczącego zwrotu z inwestycji, np. poprzez zwiększone przychody z turystyki czy wyższych opłat wodnych. 

Sponsorzy prywatni

Nowe szlaki i centra informacyjne czasem mogą zostać sfinansowane przez dotacje. Jeśli nie, to istnieje duża szansa, że lokalny biznes i mieszkańcy są gotowi wspomóc przedsięwzięcie, jeśli otrzymają zapewnienie, że sponsorzy zostaną nagłośnieni we wszelkich materiałach promocyjnych, informacjach prasowych, tablicach dziękczynnych, etc. Jednakże zbieranie funduszy od sponsorów prywatnych wymaga pewnego doświadczenia i wiedzy; w tym celu korzystne może być wynajęcie firmy public relations i wyznaczenie osób, które mogłyby skoncentrować się na tej działalności.

Wolontariusze

Praca z wolontariuszami przy budowaniu i utrzymywaniu szlaków i centrum informacyjnego może pomóc oszczędzić pieniądze. Można to uzyskać poprzez bezpośrednia rekrutację wolontariuszy lub przez ścisłą współpracę z organizacjami non-profit, takimi jak miejscowe organizacje ochrony przyrody czy stowarzyszenie krzewienia wiedzy ekologicznej.  Niektóre firmy nie są w stanie pomóc w formie pieniężnej, ale mogą służyć swymi ludźmi, np. w pracy dobroczynnej przez jeden dzień w roku.

Zbieranie funduszy w 6 krokach
 1. Przygotuj konspekt (streszczenie projektu), na jednej do maksymalnie kilku stron, zawierający:

 2. ˇ informacje dotyczące dotychczasowej działalności (co już zrobiono, główne problemy, dlaczego należy działać teraz);
  ˇ główne cele (co chcemy osiągnąć);
  ˇ planowane działania;
  ˇ przybliżony zakres czasowy (ogólny i dla poszczególnych działań);
  ˇ przybliżony budżet potrzebny na główną działalność lub wynik końcowy.
 3. Zidentyfikuj źródła finansowania

 4. Dotacje
  Międzynarodowe programy dotacji publicznych: Netcoast Funding Guide (www.netcoast.nl); programy narodowe i regionalne; fundacje (np. partii politycznych, korporacji)
  Miękkie kredyty
  Banki rozwoju; rządowe programy kredytowe
  Sponsoring i datki 
  Współpracuj z prywatnymi przedsiębiorcami, którzy chcą być bardziej widoczni lub polepszyć swój wizerunek ekologiczny
  Pomoc rzeczowa
  Zmobilizuj wolontariuszy bezpośrednio lub poprzez współpracę z organizacjami non-profit
 5. Podziel projekt na podprojekty, które mogą spełniać kryteria źródeł finansowania

 6. Sporządź konspekt i znajdź pasujące do siebie cele projektu i cele źródeł finansowania, które znalazłeś. Oznacza to, że tworzysz mozaikę podprojektów, które nawzajem się uzupełniają.
 7. Szukaj partnerów, jeśli to konieczne.

 8. Dla każdego z podprojektów, określ czy i jak chcesz współpracować z partnerami. Następnie dowiedz się, z którymi partnerami chciałbyś współpracować i nawiąż kontakt. Twój początkowy konspekt przyda się bardzo w tym momencie!
  Przygotuj szkic propozycji z partnerami lub bez nich, i podłóż je do pierwszej recenzji instytucjom finansującym (jeśli to możliwe). 
  Dla każdego z podprojektów, przygotuj konspekt w tym samym stylu, co konspekt ogólny (streszczenie projektu) w ścisłej współpracy z twoimi partnerami, w przypadku gdy zdecydowałeś się na współpracę. Niektóre programy finansowania proszą o przedstawienie prowizorycznego planu czy też wstępnej propozycji, by szybko dać ci znać, czy twoje podanie ma jakieś szanse przy obecnych celach, metodologii i wybranym partnerze. Inne programy nie oferują takiej możliwości.

  Przedstaw propozycję projektu  lub opracuj umowę o współpracy z prywatnymi sponsorami.
  Pełną propozycję projektu trzeba czasem przedłożyć w określonej formie i układzie wymaganym przez organizację sponsorującą. Sponsorzy prywatni zwykle nie wymagają specjalnej formy i skupiają się raczej na osobistych spotkaniach z przedstawicielami twej organizacji. Wymagać będą listę korzyści, jakie może odnieść sponsor twego projektu (publicity na konferencjach prasowych, logo sponsora na stronach internetowych, drukowane materiały informacyjne etc.)
   

PYTANIE
Przedstaw przykłady programów dotacji, instytucji udzielających ‘miękkich’ kredytów, firm potencjalnie zainteresowanych wspomaganiem projektów zarządzania bioróżnorodnością i źródeł pomocy niefinansowej.

ODPOWIEDŹ
Oto przykłady niektórych programów dotacji:
ˇ LIFE Nature, program Generalnego Dyrektoriatu ds. Środowiska Komisji Europejskiej (dla państw które przystąpiły do programu Life)
ˇ Globalny Fundusz Środowiska Banku Światowego
ˇ Fundusz Econet (EAF) na zakupy ziemi i długoterminową dzierżawę cennych i zagrożonych obszarów

Oto przykłady instytucji udzielających kredytów: 
ˇ Bank Światowy
ˇ Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
ˇ NEFCO

Przykłady firm, które mogą być zainteresowane wspomaganiem zarządzania bioróżnorodnością:
ˇ firmy zależne od zasobów naturalnych, takich jak czysta woda (wodociągi, browary, obiekty turystyczne);
ˇ firmy inwestujące w środki ochrony środowiska, które chcą zareklamować te środki (np. pewne firmy paliwowe, część przemysłu chemicznego)
ˇ miejscowe firmy, którym zależy na lepszym wizerunku ekologicznym i które prowadzą w tym celu szeroko zakrojone kampanie marketingowe (firmy, które staraja się pokonać konkurencję i inne firmy wchodzące na rynek)

Przykłady pomocy niefinansowej
ˇ obiekty takie, jak sale czy budynki należące do firmy prywatnej, szkoły czy agencji rządowej, które można udostępnić na potrzeby projektu
ˇ personel, który może spędzić część czasu pracując na potrzeby projektu
ˇ fundusz reprezentacyjny organizacji, który może być w części przeznaczony np. na podróże naukowe w ramach projektu

Pewne rzeczy do zapamiętania
 • Myśl zawsze o ekonomicznej możliwości utrzymania projektu – czy przetrwa tylko do momentu, gdy skończą się fundusze początkowe? Sponsorzy są zawsze zainteresowani, w jaki sposób zamierzasz zapewnić przetrwanie projektu!
 • Zapewnij kontynuację finansowania projektu w czasie trwania pierwszej fazy projektu lub włącz do projektu pewne elementy generujące zysk niezbędny do przyszłego funkcjonowania pracy. 
 • Bądź otwarty na współpracę, lecz proś partnerów o dyskrecję, jeśli chodzi o twój projekt. 
 • Zawsze najpierw zmobilizuj swe własne środki. Im więcej już jesteś gotów włożyć w swój projekt, tym łatwiej będzie otrzymać uzupełniające fundusze z innych źródeł.
 • Stwórz jasną wizję CO i JAK chcesz osiągnąć. Proste idee łatwiej przekonają sponsorów! 
 • Upewnij się, że masz wystarczająco dużo środków na samo zarządzanie projektem. Na początku może się to wydawać stratą pieniędzy, lecz bez tego fundusze projektu nie będą wykorzystane w efektywny sposób. 

 •  
PYTANIE
Jaka jest potencjalna korzyść ze współpracy z partnerami w ramach projektu?

ODPOWIEDŹ
Partnerzy mogą ci pomóc poprzez:
ˇ Dostarczając know-how, którego sam nie masz
ˇ Zapewniając dostęp do źródeł finansowania, których nie uzyskałbyś w pojedynkę
ˇ Otwierając ci oczy na rzeczy, których nie widzisz, ponieważ jesteś zbyt blisko problemu


 

BackForward