Bioróżnorodność

 

Bioróżnorodność a ZZOP (w trakcie weryfikacji)

Dlaczego opłaca się stosować zintegrowane podejście do zarządzania bioróżnorodnością?

Obszary przybrzeżne są wyjątkowo produktywnymi środowiskami, bogatymi w zasoby naturalne, biologiczną różnorodność i potencjał dla działalności gospodarczej. Ale obszary przybrzeżne są też coraz bardziej podatne na presję, zarówno ze strony działalności ludzkiej, jak i sił przyrody. Ze względu na złożoność działalności człowieka, systemów przyrodniczych oraz własności w strefie przybrzeżnej, konieczne jest zastosowanie schematu zintegrowanego zarządzania w celu efektywnej alokacji zasobów przybrzeżnych i zminimalizowania degradacji ekologicznej. Muszą zostać dokonane wybory pomiędzy konkurencyjnymi sposobami wykorzystania, i konieczne jest nałożenie ograniczeń w eksploatacji zasobów, jeżeli dąży się do uniknięcia eskalacji konfliktów i degradacji zasobów. 
 

Podejście społeczności i przemysłu do wykorzystania zasobów biologicznych powinno zmienić się z podejścia "maksymalnego zysku" na podejście "zrównoważonego ekologicznie" zysku, które uznaje potrzebę ochrony różnorodności biologicznej i utrzymania integralności ekologicznej. Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, musi nastąpić integracja metod zarządzania w obrębie sektorów i pomiędzy różnymi sektorami dla osiągnięcia celów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Integracja powinna zostać osiągnięta pomiędzy różnymi sektorami, takimi jak:

1. Zintegrowana polityka krajowa
2. Rolnictwo i pasterstwo
3. Rybołówstwo
4. Leśnictwo
5. Gospodarka wodna
6. Turystyka i rekreacja
7. Wykorzystanie dzikiej przyrody.

 

 
PYTANIE:
Jakie są możliwe długoterminowe efekty niekontrolowanego rozwoju turystyki? Wybierz właściwe odpowiedzi.
a. erozja plaży,
b. przeludnienie obszarów przybrzeżnych,
c. niska jakość środowiska (zanieczyszczona woda, duże ilości śmieci)
d. zwiększone dochody z turystyki
e. lepszy stan przyrody.

ODPOWIEDŹ:
Efektami niekontrolowanego rozwoju turystyki są:
a. erozja plaży
c. niska jakość środowiska (zanieczyszczona woda, duże ilości śmieci). 


 

BackForward