Biodiversity

 

 

Potrzeby

Wprowadzenie
Szybkość wyginięcia gatunków nigdy nie była tak wysoka od czasu zniknięcia dinozaurów, około 60 milionów lat temu. Około 10% gatunków roślin w regionach klimatu umiarkowanego oraz 11% z 9000 gatunków ptaków na świecie jest zagrożonych wyginięciem. Niektórzy naukowcy utrzymują, że dziesiątki tysięcy gatunków żyjących w tropikalnych lasach deszczowych znikają co roku lub są skazane na śmierć w niedalekiej przyszłości z powodu zniszczenia tych lasów (Naturopa, 1996).

Zagrożenia bioróżnorodności
Degradacja i zubożenie różnorodności biologicznej może być w dużej mierze przypisane bezprecedensowej presji, jaką gatunek ludzki wywiera na przyrodę. Spośród zagrożeń, jakie aktywność ludzka stanowi dla krajobrazów, ekosystemów i gatunków, można zidentyfikować następujące:

presja bezpośrednia

presja pośrednia Te presje są wywierane przez określone rodzaje działalności ludzkiej, takie jak: Należy oczekiwać dalszego wzrostu presji, biorąc pod uwagę tendencje globalne: Oddziaływanie na bioróżnorodność
Wymienione powyżej zagrożenia uszkadzają lub nawet niszczą krajobrazy i naturalne siedliska, powodują wymieranie gatunków i redukują ich różnorodność genetyczną. Dlatego gatunki i siedliska stają się zagrożone. 

Szybkość rozwoju technologii i szkód czynionych w środowisku przez ludzi rośnie. Zatem skraca się czas pozostały zwierzętom na dostosowanie się do nowych okoliczności, zanim nastąpią dalsze zmiany. Pomimo, że zmiany w zachowaniu gatunków, takie jak ograniczenie ich żywotnych siedlisk czy zmiana trybu życia z dziennego na nocny, mogą pozwolić im na dostosowanie się, często nie mają one czasu na adaptację do dalszych zmian. 

Rozwiązania
Niewłaściwe planowanie regionalne i przestrzenne dodatkowo pogorszyło sytuację w wielu obszarach. Lepsze plany zarządzania mogą pomóc zredukować presję wywieraną na bioróżnorodność przez działalność człowieka. 

Przykład: Konflikty pomiędzy żółwiami a turystyką w Cirali Beach (Turcja)

Region Cirali, położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego na zachód od miasta Antalya, posiada wysoką wartość archeologiczną i przyrodniczą. Starożytne ruiny miasta Olympos i dwie pobliskie plaże (Tekirova i Cirali) przyciągają setki tysięcy zagranicznych i lokalnych gości. 

Żółwie w Turcji
Plaża Cirali jest częściowo chroniona, ponieważ została uznana za jedno z 17 najważniejszych miejsc lęgowych żółwi morskich w Turcji. W tym obszarze występują oba śródziemnomorskie gatunki: żółw karetta (Caretta caretta) oraz zagrożony żółw jadalny, zwany też zielonym (Chelonia mydas). 
Wszystkie żółwie morskie lęgną się na plażach piaszczystych, często wyłącznie na tych, na których same się narodziły. Od czerwca do sierpnia samice wspinają się nocą na plażę, aby wykopać jamę o głębokości poniżej 50 cm. W jamie tej składanych jest około 100 jaj w miękkiej skorupce, które są przykrywane piaskiem i pozostawiane do wylęgu na około 10 tygodni. 
Turcja posiada największą znaną liczbę żółwi karetta i zielonych w rejonie Morza Śródziemnego: co roku około 300-350 żółwi zielonych przybywa na plażę, aby złożyć jaja, ale ich liczba maleje. Żółwie w Turcji są poważnie zagrożone przez rybołówstwo, celowe zabijanie i wysoki poziom żerowania na gniazdach. 
 

Turystyka w Turcji
Jednak największe zagrożenie pochodzi ze strony obecnej i planowanej turystyki, która stała się jednych z największych obszarów inwestycji w Turcji na przestrzeni ostatnich 20 lat. O ile w roku 1977 turyści mieli do dyspozycji tylko 100 000 licencjonowanych miejsc noclegowych, o tyle ich liczba osiągnęła milion na przełomie tysiącleci. Około jedna trzecia z 10 milionów ludzi odwiedzających Turcję co roku przyjeżdża do regionu Antalya, gdzie każdy z nich pozostawia 1000 dolarów amerykańskich. Nie może zatem dziwić, że ramy prawne i wdrażanie istniejących lokalnych przepisów dotyczących budownictwa, ochrony i zarządzania odpadami, nie może nadążyć za tak szybkim rozwojem. 

Zagrożenia dla żółwi wywierane przez turystykę

  • przemiana siedlisk 

  • Miejscowość Tekirova została intensywnie zabudowana hotelami i dużymi ośrodkami turystycznymi, które rozciągają się do samej plaży. W Cirali Beach wiele pensjonatów i restauracji zostało zbudowanych bardzo blisko plaży (20-25m od linii brzegowej), pomimo statusu ochronnego. Co więcej, nielegalne wydobycie piasku przyczynia się do pogorszenia stanu lęgowisk. 
  • intruzja w siedliska 

  • Turyści niszczą gniazda, biegając po plaży i wbijając parasole w piasek. W nocy żółwie są płoszone przez ogniska rozpalane na plaży. Wylęgnięte młode żółwie są dezorientowane przez światła restauracji i innych budynków, nie mogą trafić do morza i giną z odwodnienia lub padają ofiarą drapieżników. Niewielkie, szybkie łodzie motorowe ranią lub zabijają dorosłe żółwie na skutek kolizji. 
  • zanieczyszczenia 

  • Coraz większa liczba gości odwiedzających omawiany obszar prowadzi do zwiększonej produkcji zanieczyszczeń, tam, gdzie brakuje odpowiednich instalacji oczyszczających. Plastikowe śmieci zabijają żółwie, które zaplątują się lub połykają plastikowe torby, biorąc je za meduzy. Ścieki zanieczyszczają wody przybrzeżne. Zagony trawy morskiej, siedlisko młodych żółwi, z jednej strony kurczą się, a z drugiej akumulują ropę, smołę i inne szkodliwe substancje, które osłabiają lub zabijają młode żółwie. 
Lepsze podejście 
Władzom, inwestorom, turystom i ludności lokalnej brakuje zrozumienia konsekwencji ich działań. 
Podnosząc świadomość ludzi można rozpowszechniać potrzebę zintegrowanego podejścia do zarządzania. Współpraca pomiędzy władzami, inwestorami, organizacjami pozarządowymi i ludnością lokalną może pomóc w kontrolowaniu turystyki w taki sposób, aby lasy nie były niszczone, a populacja żółwi nie spadała. Zamiast je ignorować, należy uznać żółwie za wartościowe źródło atrakcyjności tego obszaru. Ludność lokalna może wykorzystać to, np. przez utworzenie centrum wizyt w pobliżu chronionych części plaży. W przeciwnym wypadku pogorszenie stanu zasobów naturalnych doprowadzi do utraty atrakcyjności dla turystów, i w konsekwencji do zapaści lokalnej gospodarki. 
 
 

Plaża Çirali jest obszarem, w którym lęgną się żółwie morskie. Jednak plaża Çirali jest również miejscem zajmowanym przez wiele pensjonatów i restauracji, które znajdują się bardzo blisko plaży (tylko 20-25 metrów od linii brzegowej). Piękne plaże i ruiny starożytnego miasta Olympos, w połączeniu z pięknym widokiem lasów o bogatej bioróżnorodności, czynią ten obszar bardzo atrakcyjnym dla lokalnych i zagranicznych turystów. 

Obszar ten musi być dobrze zarządzany, jako że obejmuje on:
- stanowiska archeologiczne (Park Narodowy Olympos);
- stanowiska przyrodnicze (lasy o bogatej bioróżnorodności);
- miejsca lęgowe żółwi;
- miejsca rekreacyjne;
- obszary inwestycji turystycznych;
- obszary mieszkaniowe.
Rejon ten potrzebuje zintegrowanego planu zarządzania przybrzeżnego, uwzględniającego wiele kierunków wykorzystania. 
 

  Pytania

Wybierz poprawną odpowiedź:
a. Zubożenie gatunków biologicznych jest głównie procesem naturalnym, ponieważ wszystkie zwierzęta i rośliny mają ograniczony czas życia.
b. Zubożenie gatunków biologicznych jest spowodowane głównie presją wywieraną na przyrodę przez działalność człowieka. 

Wybierz poprawną odpowiedź/odpowiedzi:
a. Globalne ocieplenie nie wywrze wpływu na różnorodność biologiczną, ponieważ większość gatunków roślin i zwierząt będzie w stanie migrować i/lub dostosować się do nowych warunków. 
b. Globalne ocieplenie będzie miało znaczący wpływ na różnorodność biologiczną, ponieważ zmienią się siedliska wielu roślin i zwierząt.
c. Globalne ocieplenie nie będzie miało wpływu na różnorodność biologiczną, ponieważ większość gatunków roślin i zwierząt już odczuło to globalne ocieplenie i migrowało w inne miejsca. 


 

BackForward