Moduł: Ocena ryzyka ekologicznegoKoncepcje - Koncepcje ogólne

Istnieje wiele sposobów systematycznej oceny ryzyka i zagrożeń według definicje Gerrarda (2000). W ramach zarządzania obszarami przybrzeżnymi może to być albo oddzielne ćwiczenie, albo część planu zarządzania obszarem przybrzeżnym. 

There are many ways to systematically assess risks and hazards as explained by Gerrard (2000). Within coastal zone management this can be either a 'stand-alone' exercise or part of a coastal management plan. 

Fundamentalnie, każda strategia zarządzania ryzykiem wykorzystuje cztery standardowe etapy stosowane we wszystkich ćwiczeniach z dziedziny planowania strategicznego. Są to: badania, analiza, wdrażanie i monitorowanie. Innymi słowy, standardowa strategia zarządzania ryzykiem będzie:

  • identyfikować, co złego może się zdarzyć, i uwypuklać najpoważniejsze zagrożenia;
  • rozważać, na ile wystąpienie takich zdarzeń jest prawdopodobne, jak tolerowalne będzie ich wystąpienie, i jak można każdego z tych zdarzeń uniknąć, zredukować lub kontrolować;
  • wdrażać najbardziej właściwą opcję strategii;
  • oceniać efektywność wybranej metody łagodzenia ryzyka.  

 

 


 

BackForward